Emissió de certificats

 

La comissió avaluadora expedeix un certificat a cada aspirant que ha superat la prova amb una qualificació mínima de 5.

Els certificats de superació de les proves s’enviaran per correu ordinari a partir de la data de publicació de les qualificacions definitives. Els aspirants que vulguin participar en la preinscripció que no cal que el presentin, atès que es creuaran les dades necessàries entre proves i preinscripció.

En cas de pèrdua del document, cal demanar-ne un duplicat al centre seu de la comissió avaluadora.

Reclamacions

Les reclamacions contra les qualificacions provisionals, com també les peticions de revisions d’exàmens, es presentaran mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a institut@ins.car.edu del 9 al 13 de juliol.