Quadre resum de justificació de faltes

Quines absències són justificables: Qui les pot justificar:
Malaltia o tractament (al CAR) Serveis mèdics del CAR: justificació directa via

telemàtica per part de la Unitat de Ciències de la Salut

Malaltia o tractament (fora del CAR) Certificació mèdica expedida pel centre que ha prestat el servei
Participació en competicions, concentracions i altres activitats esportives Entrenador
Motius familiars (amb coneixement previ de l’entrenador) Família (documentalment o per telèfon), o l’alumne afectat si és major d’edat
Força major (malaltia, indisposició o d’altres imprevistos originats quan l’alumne és a casa seva) Família (documentalment o per telèfon), o l’alumne afectat si és major d’edat, sempre que aporti justificant mèdic
Malaltia o indisposició d’un alumne  intern Tutor de residència (la família no ho podrà justificar)
Entrenaments, competicions, concentracions d’alumnes amb entrenadors externs al CAR Famílies

 

Qualsevol categoria d’absència no inclosa en aquest quadre es considera FALTA NO JUSTIFICADA. Igualment, són considerades NO JUSTIFICADES les absències justificades amb models/sistemes no inclosos al quadre.