INSTRUCCIONS MATRÍCULA – ALUMNES ESO I BATXILLERAT

Per formalitzar la matrícula al nostre centre, un cop us han confirmat que teniu beca per
estudiar al CAR pel curs 2019-2020, ens heu de fer arribar els següents documents no més tard
del 20 de juliol:

• Full de matrícula (és important que estigui degudament emplenat).
• Autorització de la vacuna antigripal.
• Autorització de la vacuna TD (per alumnes que cursaran 2n d’ESO).
• Autorització sortida del centre (en cas d’alumnes que es matriculin a batxillerat)
• Full de tria de matèries optatives (per alumnes que cursaran 4t d’ESO o Batxillerat).
• Sol·licitud de reserva d’armariet (en cas que us interessi).
• Fotocòpia del DNI de l’alumne/a pare i mare o de la targeta de residència on consta el
NIE si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia del llibre de família (o altres documents relatius a la filiació). Si
l’alumne o l’alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del
Departament de Benestar Social i Família.
• Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI), si la teniu.
• Butlletí de notes finals del curs anterior.
• Resguard del títol ESO (només per a alumnes que es matriculin a primer de batxillerat).
• Carnet de vacunes.
• En cas de família nombrosa o família monoparental: original i fotocòpia del carnet de
família nombrosa o monoparental vigent.
• Resguard del pagament del material i l’assegurança escolar.

⇒ ⇒ Per accedir als documents feu premeu sobre aquest link  ⇐ ⇐

La matrícula no es farà efectiva fins que no es rebi aquest resguard.
COMPTE D’INGRÉS: ES83 2100 0343 1402 0031 9324

A finals de juny es penjarà a la pàgina web de l’institut el llistat de llibres pel curs vinent. La
compra d’aquests llibres es podrà fer mitjançant l’empresa DARMEX, que s’encarregarà de fer
la distribució els primers dies de classe. Per utilitzar aquest servei haureu de seguir les
instruccions que us penjarem també al web.

Per qualsevol consulta us recomanem que us adreceu a la secretaria del centre telefònicament
o via correu electrònic:
Telèfon: 936 75 39 50
E-mail:  iescar@ies.car.edu