Resum de la normativa de funcionament

 

 1. No és permès l’ús de mòbils (o de qualsevol altre aparell electrònic no autoritzat explícitament pel professorat de l’assignatura) durant les classes. Aquests aparells han de quedar desats (i inactivats) a bosses i/o a jaquetes, etc. L’incompliment d’aquesta norma pot ser objecte d’advertiments i/o de sancions, i els aparells poden ser requisats (la direcció determinarà quan els seran tornats).
 2. L’ús d’aparells d’aquest tipus durant els exàmens pot suposar la retirada immediata tant de l’aparell com de l’examen, que serà avaluat amb 0 punts, a banda d’altres efectes perjudicials que puguin derivar-se d’aquesta conducta.
 3. No es permet la càrrega de mòbils, de tauletes o d’aparells de cap mena durant les estones de classe.
 4. Els retards de més de 10 minuts es consideren absències (que caldrà justificar) i no només retards. Les sortides de classe abans d’hora equivalen igualment a retards; sortir de classe més de deu minuts abans d’acabar equival, també, a una absència.
 5. L’acumulació de tres retards no justificats equival a una absència. L’acumulació de cinc retards no justificats en una mateixa assignatura serà sancionat amb una amonestació escrita. En cas de retard sistemàtic, l’alumne s’exposa que el professor de la matèria afectada el privi del dret d’assistir a classe (havent-ne assabentat tant el tutor com el coordinador de batxillerat i el cap d’estudis), durant un període de temps determinat i segons la gravetat del cas.
 6. Només seran permeses excepcions a la normativa de retards els casos en què aquests vinguin justificats per situacions particulars de caire familiar, de salut o esportiu que hagin estat exposades formalment pels afectats i hagin rebut el vistiplau de la direcció del centre.
 7. Acumular 10 faltes no justificades és objecte d’amonestació. Acumular-ne 30 (tres amonestacions) suposa l’obligació de comparèixer davant la comissió de convivència del Consell Escolar, que determinarà la sanció o sancions corresponents.
 8. L’alumnat de batxillerat que tingui faltes no justificades en alguna matèria tindrà una penalització a la nota trimestral d’aquesta matèria de 0,1 punts per cada falta no justificada.
 9. Els alumnes que acumulin més d’un 10% de faltes injustificades en una mateixa assignatura s’exposen a perdre el dret a l’avaluació contínua, a haver d’examinar-se només a final de curs i a obtenir la qualificació màxima de 5 punts.
 10. L’alumne que prevegi que faltarà per motius justificables a un examen (parcial o trimestral, de qualsevol matèria) ho ha de fer saber al professor amb la màxima antelació possible (almenys, cinc dies lectius) ; altrament, s’exposa a no poder-se examinar. En qualsevol cas (i sigui quina sigui la causa que provoca la no presentació a l’examen), l’alumne no presentat només podrà optar a fer l’examen en una data alternativa si el professor de la matèria afectada (que determinarà l’horari definitiu -i inamovible- del nou examen) ha pogut certificar la justificació de l’absència.
 11. Només seran permeses excepcions a la normativa de faltes d’assistència els casos en què aquestes vinguin justificades per situacions particulars de caire familiar, de salut o esportives (exemple: horaris d’entrenaments d’esports determinats) que hagin estat exposades formalment pels afectats (o per entrenadors o representants de clubs o de federacions) i hagin rebut el vistiplau de la direcció del centre.
 12. L’alumnat ha de justificar totes les absències al tutor en un termini màxim d’un mes des que s’hagi produït l’absència. Passat un mes de la falta no s’acceptaran justificants
 13. Quan falta un professor, els alumnes de batxillerat poden marxar de l’aula durant la classe corresponent, però no abans que els ho hagi indicat o permès el professor de guàrdia.
 14. Un alumne expulsat de classe s’ha de presentar immediatament al professor de guàrdia. L’expulsió suposarà, com a mínim, un advertiment per conductes contràries a les normes de convivència.
 15. Tret de casos excepcionals (prèvia petició, justificada, de famílies o d’entrenadors i de l’autorització expressa del director i/o del cap d’estudis), no és permès menjar o beure durant les classes.
 16. El dret de vaga és permès per a alumnes de batxillerat, sempre que els alumnes que volen acollir-s’hi ho facin seguint la normativa explicitada al Reglament de Règim Interior*.

* La decisió de fer vaga ha de ser resultat d’una convocatòria sindical o d’altres organitzacions reconegudes. S’ha d’haver pres en l’exercici del dret de reunió dels alumnes. Ha de ser comunicada a la direcció del centre amb, almenys, 48 hores d’antelació. Ha de comptar amb l’autorització explícita de les famílies o responsables legals.