Projecte lingüístic

 

El Projecte Lngüístic és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i a l’ús de les llengües en el nostre centre educatiu. 

En aquest document queden definits el tractament de la llengua catalana com a llengua vehicular i d’aprenentatge, el procés d’ensenyament i aprenentatge de la llengua castellana i les llengües estrangeres, així com els criteris generals per a les adequacions de les llengües a la realitat sociolingüística del centre.