CFGS en Condicionament Físic

Tècnic o tècnica superior en Condicionament Físic
Codi: CFPS AEB0 

Informació general

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus d’usuaris i en diferents espais de pràctica, dinamitzant les activitats i orientant-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint-ne la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic o Tècnica superior en Condicionament Físic.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Entrenador o entrenadora de condicionament físic en sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques.
 • Entrenador o entrenadora de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o poliesportius.
 • Entrenador o entrenadora personal.
 • Instructor o instructora de grups d’hidrocinèsia i cura corporal.
 • Promotor o promotora d’activitats de condicionament físic.
 • Animador o animadora d’activitats de condicionament físic.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia.
 • Monitor o monitora d’aeròbic, graons, ciclisme de sala, fitnes aquàtic i activitats afins.
 • Instructor o instructora d’activitats de condicionament físic per a col·lectius especials.

Continguts: 

El currículum d’aquests estudis està format pels següents mòduls professionals:

 • MP 1: Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 hores).
 • MP 2: Habilitats Socials (132 hores).
 • MP 3: Fitnes en Sala d’Entrenament Polivalent (264 hores).
 • MP 4: Activitats Bàsiques de Condicionament Físic amb Suport Musical (165 hores).
 • MP 5: Activitats Especialitzades de Condicionament Físic amb Suport Musical (132 hores).
 • MP 6: Condicionament Físic a l’Aigua (165 hores).
 • MP 7: Tècniques d’Hidrocinèsia (132 hores).
 • MP 8: Control Postural, Benestar i Manteniment Funcional (165 hores).
 • MP 9: Formació i Orientació Laboral (99 hores).
 • MP 10: Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores).
 • MP 11: Anglès (99 hores).
 • MP 12: Projecte de Condicionament Físic (66 hores).
 • MP 13: Formació en Centres de Treball (350 hores).

Més informació

Requisits d’accés

Poden accedir al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat d’estudis

Finalitzant aquest cicle es pot accedir a:

 • Qualsevol cicle formatiu de grau superior.
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Horari

En l’INS Centre d’Alt Rendiment, l’horari és el següent:

 • Matins de 8:00 a 14:30.

Preinscripció i matrícula 

L’ import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • Per curs: 360 euros.
 • Per unitat formativa: 25 euros.
 • Per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics (enllaç).

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la a la secretaria de l’INS CAR en el període corresponent  (enllaç amb Secretaria CFGS).