CFGS en Ensenyament i Animació Socioesportiva

Tècnic o tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva
Codi: CFPS AEA0

Informació general

Aquests estudis capaciten per elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació fisicoesportius i recreatius per a tot tipus d’usuaris, programant i dirigint les activitats d’ensenyament, d’inclusió socioesportiva i de temps lliure, coordinant les actuacions dels professionals implicats, garantint-ne la seguretat, respectant el medi ambient i aconseguint la satisfacció dels usuaris, en els límits previstos de cost.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Animació d’Activitats Físiques i Esportives (LOGSE).

Amb aquests estudis s’obté el títol de Tècnic o Tècnica superior en Ensenyament i Animació Socioesportiva.

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Professor o professora d’activitats fisicoesportives (natació, atletisme, bàsquet, voleibol, tennis i pàdel, entre d’altres).
 • Animador o animadora fisicoesportiu i recreatiu.
 • Animador o animadora d’activitats d’inclusió socioesportiva.
 • Animador o animadora de vetllades i espectacles en instal·lacions turístiques.
 • Animador o animadora d’activitats recreatives a l’aire lliure en instal·lacions turístiques.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats d’animació esportiva.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats fisicoesportives en instal·lacions esportives d’empreses turístiques o entitats públiques i privades.
 • Coordinador o coordinadora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Coordinador o coordinadora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Coordinador o coordinadora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de projectes de lleure educatiu infantil i juvenil.
 • Director o directora de temps lliure educatiu infantil i juvenil.
 • Director o directora de campaments, albergs de joventut, cases de colònies, granges escola, aules de cases de joventut i escoles de natura.
 • Director o directora d’activitats paracurriculars en el marc escolar.
 • Cap de departament d’animació turística.
 • Cronometrador o cronometradora, jutge o jutgessa i àrbitre de competicions esportives no oficials.
 • Promotor o promotora esportiu i de competicions de nivell elemental o social i d’esdeveniments esportius de nivell bàsic.
 • Monitor o monitora d’activitats fisicoesportives i recreatives en campaments.
 • Monitor o monitora de temps lliure.

Continguts: 

El currículum d’aquests estudis està format pels següents mòduls professionals:

 • MP 1: Valoració de la Condició Física i Intervenció en Accidents (165 hores).
 • MP 2: Dinamització de Grups (132 hores).
 • MP 3: Planificació de l’Animació Socioesportiva (66 hores).
 • MP 4: Metodologia de l’Ensenyament d’Activitats Fisicoesportives (132 hores).
 • MP 5: Activitats Fisicoesportives Individuals (132 hores).
 • MP 6: Activitats d’Oci i Temps Lliure (198 hores).
 • MP 7: Activitats Fisicoesportives d’Implements (99 hores).
 • MP 8: Activitats Fisicoesportives d’Equip (165 hores).
 • MP 9: Jocs i Activitats Fisicorecreatives i d’Animació Turística (165 hores).
 • MP 10: Activitats Fisicoesportives per a la Inclusió Social (66 hores).
 • MP 11: Formació i Orientació Laboral (99 hores).
 • MP 12: Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores).
 • MP 13: Anglès (99 hores).
 • MP 14: Projecte d’Ensenyament i Animació Socioesportiva (66 hores).
 • MP 15: Formació en Centres de Treball (350 hores).

Més informació

Requisits d’accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat.
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continuïtat d’estudis

Finalitzant aquest cicle es pot accedir a:

 • Qualsevol cicle formatiu de grau superior.
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s’han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS. Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

Horari

En l’INS Centre d’Alt Rendiment, l’horari és el següent:

 • Matins de 8:00 a 14:30.

Preinscripció i matrícula 

L’ import de la matrícula per als centres dependents del Departament d’Educació són:

 • Per curs: 360 euros.
 • Per unitat formativa: 25 euros.
 • Per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros.

Consulteu els supòsits d’exempcions i bonificacions generals i específiques a l’apartat de preus públics (enllaç).

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la a la secretaria de l’INS CAR en el període corresponent  (enllaç amb Secretaria CFGS)