Comissió avaluadora de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

 

Centre-seu: Institut Centre d’Alt Rendiment Esportiu

Localitat: Sant Cugat del Vallès    Codi de centre: 08046694

Composició

Presidenta            Marta Arnaiz Vicente

Secretari              Santiago Pérez Orozco

Vocal 1                Laia Torrent Hernández        Llengua catalana

Vocal 2                Albert Viaplana Torras          Llengua castellana

Vocal 3                Dolores Caballero Aragonés Matemàtiques

Vocal 4                Montsant Aleu Pujol              Llengua estrangera (anglès)

Vocal 5                David Rojas Salmerón           Tecnologies

Vocal 6                María Carmen Chaler Telmo Llengua estrangera (francès)

Vocal 7                Juan Ignacio Pieras Martin   Interacció en el món físic

Vocal 8                Judit  Borràs Pla                    Competència social i ciutadana