Digitalització del centre.

El centre digital és un projecte promogut pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que implica la digitalització global del centre, en tots els seus àmbits, amb l’objectiu de dotar de les eines necessàries als alumnes, professors i famílies, treballant per la desaparició de la anomenada escletxa digital.
El nostre centre va començar la digitalització de les aules a partir del curs 2009-2010. En el seu moment, l’Institut Numància va fer una aposta fer-me per la incorporació de les tecnologies digitals i progressivament hem anat incorporant les infraestructures necessàries a tots els nivells d’ESO fins arribar al batxillerat.
Concretament, el curs 14-15 vam tancat la dotació de les aules de tots els grups del centre. D’altra banda, aquesta aposta decidida implica desenvolupar estratègies d’actuació en diferents àmbits:

– en l’àmbit docent, fomentant la formació i la sensibilització en la utilització de materials digitals, així com oferint les eines necessàries a nivell de plataformes, continguts i software;
– en l’àmbit administratiu i de gestió, digitalitzant els processos administratius i les comunicacions internes i amb les famílies;
– en l’àmbit de l’alumnat, desenvolupant projectes curriculars relacionats amb la competència digital i adaptant els materials o generant-ne propis;
– en l’àmbit de les famílies, desenvolupant un programa d’informació i formació per a què mares i pares puguin participar activament en el procés d’aprenentatge dels seus fills i, alhora, es formin en la utilització de les eines bàsiques TAC.

En aquest moment el centre compta amb aules de grup classe i aules específiques completament digitalitzades. És a dir, totes estan dotades de PDI (pissarra digital interactiva, ordinador i connexió wifi). Tots els alumnes disposen d’un ordinador portàtil propi i d’ús individual. Els ordinadors s’adquireixen a 1r d’ESO i les nostres famílies han gaudit fins al moment d’una ajuda econòmica per a l’adquisició de l’ordinador de 150 € de part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

 

Per altra banda, els continguts de les diverses matèries es treballen mitjançant llicències digitals o bé continguts propis elaborats pels mateixos professors i per tant, adaptats a les necessitats de l’alumne.

Durant el curs 2020-21 el nostre centre forma part també del Pla d’Educació Digital de Catalunya del Departament d’Educació. Aquest pla, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies.

Els objectius del Pla són:

• Assegurar que els alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en acabar l’ensenyament obligatori.
• Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa com una competència clau del segle XXI
• Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin l’aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

Fins al moment, el desplegament d’aquest pla ha implicat la dotació d’un ordinador portàtil individual per a tot el professorat i tot l’alumnat de 3r, 4t d’ESO i 1r i 2n de Batxillerat.