Projecte educatiu

L’Institut Numància es caracteritza per ser un centre amb unes instal·lacions modernes, amb espais amplis i infraestructures actualitzades que permeten dur a terme la tasca educativa en les millors condicions. En el nostre Projecte Educatiu s’expliciten els nostres propòsits:

● Vetllar perquè tot l’alumnat assoleixi els coneixements i les competències lingüístiques, humanístiques, científiques i tecnològiques que permetin la seva millor projecció futura.

● Potenciar l’ús i el coneixement de les llengües estrangeres.

● Posar a l’abast de l’alumnat tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) com a eines fonamentals en el procés d’aprenentatge (TAC).

● Educar en la defensa i el compromís dels valors democràtics, del diàleg com a mitjà de relació i del respecte als individus.

● Donar un gran valor a l’acció tutorial com a eix fonamental de la tasca educativa.

● Estimular l’esperit investigador i de superació entre els joves.

● Promoure la formació permanent i la innovació educativa entre el professorat.

A partir d’aquestes prioritats hem dissenyat una organització pedagògica que posa l’accent en l’atenció individualitzada, el desenvolupament adequat de les capacitats dels nostres alumnes i en la innovació educativa com a motor de millora i de qualitat.

Actualment participem en diferents projectes d’innovació reconeguts pels Departament d’Ensenyament:

● Xarxa de Competències Bàsiques. Projecte d’innovació que agrupa a 50 centres de Catalunya per a la implementació de metodologies d’aula innovadores (treball cooperatiu, ABP, xarxes d’aprenentatge, desenvolupament de projectes, autoavaluació i coavaluació,…) així com altres propostes pedagògiques que afavoreixin el desenvolupament competencial
dels alumnes.

● El Centre Digital. Projecte que potencia l’ús de les tecnologies digitals a l’aula i afavoreix la realització d’activitats en xarxa, així com l’ús de materials digitals creats pels propis docents del nostre centre.

● Tractament Integral de les Llengües. Projecte d’innovació per afavorir l’assoliment de les competències lingüístiques integrant l’ensenyament del català i el castellà, així com l’ensenyament d’idiomes estrangers com l’anglès i l’alemany.

A més, impulsem altres projectes propis del centre, com: Estada lingüística a Anglaterra, Intercanvis internacionals, Mediació escolar, Setmana de la ciència, Escola de famílies, Programa salut i escola, Projecte solidari,… En tot cas, defensem i creiem en una educació pública compromesa amb el seu entorn social i, per suposat, d’alta qualitat.