1r Batxillerat

El batxillerat té com a finalitat proporcionar a l’alumnat la formació, la maduresa intel·lectual i humana, els coneixements i les destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal i social i incorporar-se a l’educació superior i a la vida activa.

El batxillerat es distribueix en dos cursos acadèmics i s’organitza de manera flexible en tres modalitats, amb matèries comunes, matèries de modalitat i matèries optatives. Les modalitats s’organitzen en relació amb els grans àmbits del saber i amb els ensenyaments que constitueixen l’educació superior, tant universitària com no universitària.

Això permet, a més de la formació general de l’alumnat, una adequació a les seves característiques i interessos de formació, i una preparació especialitzada per seguir estudis posteriors o incorporar-se al món laboral, amb el benentès que l’itinerari formatiu és encara prou obert per permetre, al final dels dos cursos acadèmics, construir el seu itinerari acadèmic i professional futur.

Les dues modalitats del batxillerat que oferim a l’Institut Numància són les següents:

 • Modalitat de ciències i tecnologia
 • Modalitat de ciències socials i humanitats

Matèries que es cursen a 1r de Batxillerat i càrrega horària setmanal

Matèries comunes

 • Llengua i literatura castellana (2h)
 • Llengua i literatura catalana (2h)
 • Anglès (3h)
 • Filosofia (2h)
 • Ciències pel món contemporani (2h)
 • Educació Física (2h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de modalitat

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Els alumnes han de cursar obligatòriament:

 • Matemàtiques I (4h)

Els alumnes han d’escollir 3 matèries entre les següents:

 • Biologia I (4h)
 • Dibuix Tècnic I (4h)
 • Química I (4h)
 • Tecnologia Industrial I (4h)
 • Física I (4h)
 • Ciències de la Terra I (4h)

Matèries de la modalitat social humanística

Els alumnes han d’escollir una entre les dues matèries següents:

 • Llatí (4h)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials (4h)

Els alumnes han d’escollir 3 matèries entre les següents:

 • Economia (4h)
 • Literatura Castellana (4h)
 • Grec I (4h)
 • Economia i Organització d’Empresa I (4h)
 • Història del món contemporani (4h)
 • Psicologia i sociologia (4h)

La possibilitat de realitzar les matèries optatives d’elecció vindrà condicionada pel nombre de places i la distribució en franges horàries d’aquests matèries. Aquests condicionants varien cada any.

L’acció tutorial

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives dirigides als alumnes amb l’objectiu d’optimitzar el seu progrés. En el batxillerat té una doble finalitat: preparar els alumnes per a estudis posteriors i per a la vida laboral. Així doncs, té tres objectius principals:

 • L’orientació personal.
 • L’orientació acadèmica.
 • L’orientació professional

El tutor/a és, a més, la principal via de comunicació entre la família i l’escola.

Els tutors/es de 1r de batxillerat durant el curs 2020-2021 són:

1r batxillerat A i B: Isabel Llorca

1r batxillerat C i D: Carmina Martí

 Horaris i assistència a classe

Els alumnes realitzen horari intensiu. L’hora d’entrada són les 08:15 h i la de sortida les 14:35h. Els alumnes disposen d’un esbarjo entre les 11:10 i les 11:35 h en el que poden sortir de les instal·lacions del centre.

L’assistència a classe és obligatòria en el batxillerat presencial i per tant es controla cada dia de forma informàtica. En cas de que l’alumne no vingui a classe s’envia un SMS a la família per avisar-los.

Avaluació i pas de curs

El centre informa a les famílies mitjançant el corresponent butlletí de notes en 3 ocasions al llarg del curs:

 • Avaluació inicial (novembre)
 • 1a avaluació: (desembre)
 • 2a avaluació: (març/abril)

L’avaluació al batxillerat es realitza mitjançant una nota numèrica (0-10)

El pas de curs es determina mitjançant el següent procediment:

 • Avaluació final ordinària: Es realitzarà durant el mes de juny.
 • Avaluació extraordinària: els alumnes de primer curs amb matèries no superades després de l’avaluació final ordinària hauran de presentar-se a les proves extraordinàries que s’organitzaran durant els primers dies del mes de setembre.

Promoció de primer a segon curs:

Els alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim. L’alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s’ha de matricular i recuperar les matèries pendents del curs anterior.

Repetició de primer curs:

 • Si el nombre de matèries amb avaluació negativa és de cinc o més, l’alumne/a ha de romandre un any més en el primer curs i l’ha de cursar novament en la seva totalitat.
 • Els alumnes que en finalitzar el primer curs tinguin tres o quatre matèries no superades podran matricular-se només d’aquestes, sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades (també tindran l’opció de realitzar el treball de recerca). Tanmateix, l’alumne/a que ho desitgi podrà optar per tornar a matricular-se íntegrament a primer curs de batxillerat renunciant per escrit a totes les qualificacions obtingudes (si és menor d’edat, cal l’autorització dels pares)

Treball de recerca

El treball de recerca és un conjunt d’activitats estructurades i orientades a la investigació que realitza tot l’alumnat de batxillerat amb l’orientació i seguiment del professorat, per tal de consolidar la competència en recerca. Es pot emmarcar dins un àmbit disciplinari, o pot ser interdisciplinari o transversal.

La dedicació horària de l’alumnat és de 70 hores aproximadament i, de forma habitual, es realitza entre finals del primer curs i inicis del segon curs del batxillerat.

En el mes de febrer els alumnes de 1r de batxillerat escullen el tema del seu treball de recerca. Des de coordinació se’ls assigna un tutor que farà el seguiment de l’alumne entre el març i el mes d’octubre, moment en què s’haurà de presentar aquest treball. Al llarg d’aquest temps, els alumnes a més del recolzament del seu tutor, també tenen diverses sessions de tutoria dedicades a resoldre els dubtes sobre com abordar la realització del treball de recerca.

Activitats complementàries

A primer de batxillerat organitzem una estada lingüística a una escola situada en una localitat del Regne Unit. Al llarg de tota una setmana els alumnes conviuen amb famílies angleses i realitzen activitats lectives i lúdiques en una escola amb professors nadius i alumnes d’altres nacionalitats. També aprofiten el viatge per visitar la ciutat de Londres. El cos de l’estada és d’uns 700 € tot i que pot variar en funció del nombre de participants i de l’any. Les famílies poden fraccionar el cost del viatge en tres pagaments entre setembre i maig.