2n Batxillerat

El 2n curs de Batxillerat és l’últim curs acadèmic a l’institut i el previ a l’entrada a la Universitat o bé a cicles formatius de grau superior. Per aquest motiu és un curs molt exigent a nivell acadèmic. Les qualificacions que obtinguin els estudiants seran les que determinaran l’accés als estudis superiors que escullin. Aquest fet, més la responsabilitat d’haver de superar les proves d’accés a la universitat fa que es tracti d’un curs especialment dur i complicat. Gestionar l’estat d’ànim dels alumnes i les emocions davant un futur que sovint es planteja com incert forma part també la tasca dels professors i en especial del tutor de l’alumne.

Matèries que es cursen a 2n de Batxillerat i càrrega horària setmanal

Matèries comunes

 • Llengua i literatura castellana (2h)
 • Llengua i literatura catalana (2h)
 • Anglès (3h)
 • Història de la filosofia (3h)
 • Història (3h)
 • Tutoria (1h)

Matèries de modalitat

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia

Els alumnes han de cursar obligatòriament:

 • Matemàtiques II (4h)

Els alumnes han d’escollir 3 matèries entre les següents:

 • Biologia II (4h)
 • Dibuix Tècnic II (4h)
 • Química II (4h)
 • Tecnologia Industrial II (4h)
 • Física II (4h)
 • Ciències de la Terra II (4h)

Matèries de la modalitat social humanística

Els alumnes han d’escollir una entre les dues matèries següents:

 • Llatí II (4h)
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials II (4h)

Els alumnes han d’escollir 3 matèries entre les següents:

 • Geografia (4h)
 • Literatura Catalana (4h)
 • Grec II (4h)
 • Economia i Organització d’Empresa II (4h)
 • Història de l’art (4h)
 • Cultura audiovisual (4h)

La possibilitat de realitzar les matèries optatives d’elecció vindrà condicionada pel nombre de places i la distribució en franges horàries d’aquests matèries. Aquests condicionants varien cada any.

L’acció tutorial

L’acció tutorial és el conjunt d’accions educatives dirigides als alumnes amb l’objectiu d’optimitzar el seu progrés. En el batxillerat té una doble finalitat: preparar els alumnes per a estudis posteriors i per a la vida laboral. Així doncs, té tres objectius principals:

 • L’orientació personal.
 • L’orientació acadèmica.
 • L’orientació professional

El tutor/a és, a més, la principal via de comunicació entre la família i l’escola.

Els tutors/es de 2n de batxillerat durant el curs 2020-2021 són:

2n batxillerat A: Maria Roget

2n batxillerat B i C: Noemí Calero

 Horaris i assistència a classe

Els alumnes realitzen horari intensiu. L’hora d’entrada són les 08:15 h i la de sortida les 14:35h. Els alumnes disposen d’un esbarjo entre les 11:10 i les 11:35 h en el que poden sortir de les instal·lacions del centre.

L’assistència a classe és obligatòria en el batxillerat presencial i per tant es controla cada dia de forma informàtica. En cas de que l’alumne no vingui a classe s’envia un SMS a la família per avisar-los.

Avaluació i obtenció del títol de Batxillerat

El centre informa a les famílies mitjançant el corresponent butlletí de notes en 2 ocasions al llarg del curs:

 • 1a avaluació: (desembre)
 • 2a avaluació: (març/abril)

L’avaluació al batxillerat es realitza mitjançant una nota numèrica (0-10)

L’obtenció del títol de Batxillerat es formalitza de la següent manera:

 • Avaluació final ordinària: Es realitzarà durant el mes de maig. Per tal d’obtenir el títol de batxillerat, l’alumne ha d’aprovar totes les matèries de segon curs i les de primer en cas de que tingués alguna matèria suspesa del curs anterior. Així mateix, també s’ha d’aprovar el treball de recerca. L’obtenció del títol de batxillerat en aquesta convocatòria dóna la possibilitat a l’alumne de presentar-se a les proves de selectivitat que es convoquen en el mes de juny.
 • Avaluació extraordinària: Es realitzarà durant el mes de juny. En cas de no haver superat totes les matèries en l’avaluació final ordinària, l’alumne es pot presentar a l’avaluació extraordinària de les matèries suspeses. En tot cas, per obtenir el títol de batxillerat s’han d’aprovar totes les matèries dels dos cursos de batxillerat més el treball de recerca. L’obtenció del títol de batxillerat en aquesta convocatòria dóna la possibilitat a l’alumne de presentar-se a les proves de selectivitat que es convoquen en el mes de setembre.

Repetició de 2n de batxillerat

En cas de no haver superat totes les matèries l’alumne pot tornar-se a matricular el curs següent al batxillerat i cursar tant sols les matèries que no té aprovades.

Orientació Acadèmica

En aquest curs es fonamental l’orientació dels alumnes per tal que escullin l’opció que és més adient als seus interessos i motivacions. Per aquest motiu i durant les sessions de tutoria els alumnes reben tota la informació relativa als estudis que poden continuar un cop finalitzen el batxillerat. També tenen l’opció de parlar de forma més personal amb el tutor o bé amb l’orientadora de batxillerat que els pot assessorar de forma més individual. A partir del mes de gener es planifiquen un conjunt de xerrades que porten a terme professionals d’algunes de les universitats catalanes (UB, UAB, UPF) per tal de conèixer de més a prop la seva oferta.

Preparació per les proves d’accés a la universitat (PAU)

Un cop finalitzat el curs de 2n de batxillerat (finals de maig) els alumnes estan convocats a les classes de repàs per les PAU o de preparació dels exàmens de l’avaluació extraordinària. Les classes de repàs es fan en el mateix horari lectiu que han tingut durant el curs i pels mateixos professors de les seves matèries.

Pre-matrícula i matrícula a les PAU

En el cas dels alumnes que optin per realitzar les proves de PAU, hauran de realitzar una prematrícula durant el mes febrer i formalitzar la matrícula un cop superat el batxillerat en el mes de juny. En ambdós casos, tant els alumnes com les famílies rebran la informació i l’assessorament necessari des del centre.