1r d’ESO

El primer curs de l’ESO implica començar una nova etapa educativa que va acompanyada d’un canvi de centre docent, professors i companys. És per aquest motiu que tant la direcció com els professors sabem que hem d’acompanyar i orientar als alumnes en aquest procés.

L’acció tutorial

Per ajudar-los a fer aquesta transició és fonamental el paper del tutor. La funció de l’acció tutorial es pot concretar en els següents aspectes:

 • Orientació personal i integració en el grup classe
 • Orientació i ajuda per millorar el rendiment acadèmic i els hàbits d’estudi
 • Coordinar l’equip de professors assignats a un grup classe
 • Actuar com enllaç entre l’escola i la família
 • Tutoria grupal on es tracten aspectes transversals com salut, educació cívica, educació vial, etc.
 • Tutoria individual de l’alumne

Durant el curs 2020-21, les tutores dels alumnes de 1r d’ESO són:

1r ESO A: Pilar Borau

1r ESO B: Cristina Domínguez

1r ESO C: Celia Gràcia

1r ESO D: Lorena Negredo

1r ESO E: Elena Sobrino

Els alumnes compten també amb el suport de l’orientadora de 1r cicle, Marisa Pérez.

Horari:

A l’ESO els alumnes realitzen horari intensiu. Els alumnes entren a les 08:05 h al centre i surten a les 14:25 h. L’absència es controla de forma informàtica i en cas de que l’alumne no hagi vingut a classe a primera hora s’envia un missatge per SMS al telèfon de contacte de la família.

Avaluació:

Durant el primer trimestre es realitza una avaluació inicial que arriba a les famílies a principis de novembre. A més a més, es realitzen les 3 avaluacions habituals (desembre, març i juny) i l’avaluació final que determina el pas de curs. Les notes finals es fan arribar als alumnes a finals del mes de juny

En l’avaluació es valoren l’assoliment de les competències de les diverses matèries per part dels alumnes. Per tant, les qualificacions que poden obtenir, són:

 • No Assoliment (NA)
 • Assoliment Satisfactori (AS)
 • Assoliment Notable (AN)
 • Assoliment Excel·lent (AE)

Matèries 1r d’ESO

Les matèries que marca el currículum de 1r d’ESO i la seva càrrega horària setmanal són:

 • Llengua catalana (3h)
 • Llengua castellana (3h)
 • Llengua estrangera (anglès) (3 h)
 • Matemàtiques (3h)
 • Socials (3h)
 • Educació Visual i Plàstica (2h)
 • Música (2h)
 • Ciències Naturals (Biologia i Geologia) (3h)
 • Tecnologia (2h)
 • Educació física (2h)
 • Matèria optativa (2h)
 • Religió o cultura i valors ètics (1h)
 • Tutoria (1h)

Material

El material que es recomana que portin els alumnes a classe i que han d’adquirir les famílies és el següent:

 • Material d’ús personal: llibretes o carpeta amb fulls, estoig amb material d’escriptura.
 • Material complementari: compàs, regles, calculadora, … (el professor de cada matèria informarà als alumnes el primer dia de classe).
 • Agenda: en cas de ser soci de l’AFA l’agenda es dóna a l’alumne el primer dia de curs.
 • Ordinador personal: Les famílies són informades a inici de curs de quin model d’ordinador han de comprar i de la subvenció de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
 • Llicències digitals: Equivalen als llibres de text i es paguen en el període de matrícula. En aquest cas, el centre proporciona a l’alumne l’accés als materials digitals.
 • Llibres de lectura: el professorat de les matèries lingüístiques informaran als alumnes el primer dia de classe dels llibres de lectura que necessitaran.

Alguns consells per a millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat

 • Dedicar hores de treball i estudi a casa.
 • Tenir un lloc de treball tranquil i ben il·luminat.
 • Organitzar-se bé el temps, sobretot en cas de realitzar activitats extraescolars.
 • Controlar el descans (dormir 8 hores) i l’alimentació (cal esmorzar abans de venir a l’institut).
 • Posar-se en contacte amb el centre per qualsevol circumstància relativa a l’alumne que preocupi a casa.
 • Vetllar per mantenir la puntualitat.
 • Fer un seguiment de l’agenda de l’alumne, controlar els deures i les comunicacions dels professors.