Criteris de Prioritat – CFGS

Les places s’assignen d’acord amb les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen per la resta de les vies de forma proporcional:

 • Per als alumnes que hi accedeixen per la via del batxillerat o estudis equivalents es fa una reserva de places del 60 %. Tenen prioritat els alumnes que han cursat les modalitats de batxillerat prioritàries per al cicle corresponent, o el COU amb una opció equivalent a una de les modalitats prioritàries. Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació mitjana dels estudis.
 • Per als alumnes que acrediten un títol de tècnic/a de formació professional hi ha una reserva del 20 % de les placesPer aquesta via s’apliquen les prioritats següents:
 • En primer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el Curs de formació específic d’accés o el Curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En segon lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el Curs de formació específic d’accés o el Curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En tercer lloc, els alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el Curs de formació específic d’accés o el Curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En quart lloc, els alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el Curs de formació específic d’accés o el Curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior.
 • En cinquè lloc, els alumnes que han superat la formació per a les proves d’accés o el Curs de preparació per a les proves d’accés.
 • En sisè lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional que no es trobin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional afí, segons les afinitats entre famílies professionals definides.
 • En setè lloc, els alumnes amb títol de tècnic/a de grau mitjà de formació professional que no es trobin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

Un cop aplicada la prioritat, les sol·licituds s’ordenen d’acord amb la qualificació obtinguda al cicle de grau mitjà de formació professional.

 • Per als alumnes que accedeixen per la via de la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés es fa una reserva de places del 20 %. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legats.
 • Quan el nombre de sol·licituds de preinscripció és superior a l’oferta de places s’aplica el criteri de prioritat per ordenar les sol·licituds i assignar les places; el criteri s’aplica respecte de la primera petició que consta a la sol·licitud.
 • A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que ha de servir per ordenar-les en cas d’empat, a partir del resultat del sorteig públic del número de desempat.

Opcions d’accés a cicles de grau superior en funció de la família o cicle del títol de tècnic al·legat

Famílies professionals Opcions
A B C
Activitats físiques i esportives X
Administració i gestió X
Agrària X
Arts gràfiques X
Comerç i màrqueting X
Edificació i obra civil X
Electricitat i electrònica X
Energia i aigua X
Fabricació mecànica X
Fusta, moble i suro X
Hoteleria i turisme X
Imatge i so X
Imatge personal X
Indústries alimentàries X
Indústries extractives X
Informàtica i comunicacions X X
Instal·lació i manteniment X
Maritimopesquera X
Química X
Sanitat X
Seguretat i medi ambient X X
Serveis socioculturals a la comunitat X X
Tèxtil, confecció i pell X
Transport i manteniment de vehicles X
Vidre i ceràmica X
Prevenció de riscos professionals X X X

  Modalitats prioritàries per la via del batxillerat:

CFGS

LOGSE

LOE

PROCESSOS I QUALITAT EN LA IND. ALIMENTÀRIA

Ciències de la naturalesa i de la salut

Tecnologia

Ciències i Tecnologia

DIRECCIÓ DE CUINA

DIRECCIÓ EN SERVEIS DE RESTAURACIÓ

AGÈNCIES DE VIATGES I GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS

Humanitats i ciències socials

GESTIÓ D’ ALLOTJAMENTS TURÍSTICS

Humanitats i ciències socials

GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIA TURÍSTIQUES

Humanitats i ciències socials

Modalitats prioritàries per la via del curs específic:

FAMÍLIES PROFESSIONALS

OPCIONS PRIORITÀRIES DEL CURS ESPECÍFIC

HOTELERIA I TURISME

Cientificotecnològica
humanística i social

INDÚSTRIES ALIMENTÀRIES

Cientificotecnològica