Vies i reserva de plaça

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà
Qui accedeix per aquesta

via?

          Via 1           Via 2           Via 3
Persones que al·leguen el títol d’ESO, o l’estan cursant, o ensenyaments equivalents. Per als alumnes que accedeixin via PQPI i la Formació professional bàsica. Persones que al·leguen la superació d’una prova d’accés, que han cursat i superat el CAM o el CAS1, altres titulacions que donen dret a l’accés.
Places de reserva           60%           20%           20%
Assignació

D’acord amb l’ordre de les peticions indicades a la sol·licitud:

  •  1r Nota
  • 2n Número desempat

D’acord amb l’ordre de les peticions indicades a la sol·licitud:

  • 1r Nota
  • 2n Número desempat

D’acord amb l’ordre de les peticions indicades a la sol·licitud:

  • 1r Nota
  • 2n Número desempat

1 CAM: curs de formació específica per a l’accés a cicles mitjans

    CAS: curs de formació específica per a l’accés a cicles superiors