Criteris de prioritat i documentació a presentar – IFE

Documentació que cal presentar en tots els casos:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual  lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Criteris de prioritat, barem que s’aplica i documentació acreditativa:

a) Proximitat del domicili al lloc de realització de l’itinerari (les puntuacions no són acumulables):

  • Si el domicili està en el mateix municipi que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 50 punts.
  • Si el domicili està en la mateixa comarca que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 30 punts.
  • Si el domicili està ubicat en els mateixos serveis territorials que el centre en què s’imparteix l’itinerari: 15 punts.

Documentació acreditativa:

  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de les persones estrangeres.
  • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb la del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne.

b) Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2020-2021:

  • Estar matriculat en un centre ordinari o en un centre d’educació especial a l’etapa obligatòria: 25 punts.

Documentació acreditativa: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

c) Participació per primera vegada en programes post-obligatoris

  • No haver cursat i finalitzat programes de qualificació professional inicial (PQPI) ni programes de formació i inserció (PFI): 10 punts.

Documentació acreditativa: l’acreditació d’aquest criteri es realitza marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.