Documentació i Criteris – PFI

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció cal presentar en el termini establert, la documentació següent:

A) Documentació identificativa (s’ha de presentar en tots els casos)

Si l’alumne/a és major d’edat:

 • Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

Si la persona sol·licitant és menor d’edat  també s’ha de presentar:

 • Original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • De manera extraordinària i únicament a efectes de preinscripció, les dades d’identificació o de filiació de les persones estrangeres es poden acreditar amb la documentació alternativa que la persona pugui aportar. Tanmateix, la matrícula estarà condicionada a la presentació de la documentació identificativa establerta anteriorment.
 • Per acreditar la condició de discapacitat s’ha de presentar un certificat dels serveis de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o bé un informe de l’EAP en què s’indiqui l’existència d’indicis raonables que l’alumne/a presenta discapacitat.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Certificat d’estudis o altra documentació que acrediti el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.
B) Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Proximitat de domicili al lloc on es fa el programa, d’acord amb les àrees d’influència que es determinen per resolució de la direcció dels serveis territorials o de la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona:

 • Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 1 del centre: 30 punts.
 • Quan el domicili es troba dins l’àrea d’influència 2 del centre, però no en l’àrea d’influència 1: 15 punts.

Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, s’acredita amb el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, si escau.

Participació per primera vegada en programes de formació i inserció o altres d’equivalents.

 • Quan la persona sol·licitant no ha cursat un programa de qualificació professional inicial (PQPI), ni un programa de formació i inserció, ni un cicle de formació professional: 20 punts.

Anys d’escolarització a l’ESO.

Per cada curs escolaritzat a l’ESO: 5 punts.

 • Si l’últim curs és 4rt: 20 punts.
 • Si l’últim curs és 3r: 10 punts.
 • Si l’últim curs és 2n: 5 punts.

Entrevista per valorar l’adequació del programa a la situació, els interessos, la motivació i les aptituds de l’alumne/a, així com la seva manca d’experiència laboral.

Pel resultat de l’entrevista que valora l’adequació del programa a la situació, interessos, motivació i aptituds de l’alumne/a i a la manca d’experiència laboral: 0, 10, 20 o 30 punts.

Assignació

Per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’ordenen les sol·licituds per la puntuació atorgada en funció dels criteris de prioritat, per ordre decreixent.

A cada sol·licitud se li assigna de manera aleatòria un número que serveix per ordenar-les en cas d’empat després d’aplicar els criteris específics exposats. L’ordenació de les sol·licituds afectades per situació d’empat es fa en funció del número obtingut per sorteig públic.

La falsedat o frau en les dades al·legades comporta la invalidació dels drets de prioritat que poden correspondre.