Procés i Documentació – CFGS

 • Presentació de sol·licituds

  La sol·licitud de preinscripció s’ha de fer EXCLUSIVAMENT de manera telemàtica a través de la web del Dep. Ensenyament dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans). En cap cas s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

  La sol·licitud només es podrà presentar de dues maneres:

  • Sol·licitud electrònica
  • Sol·licitud en suport informàtic

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d’estudis, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

  Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

  Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional, la sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari en suport informàtic, disponible al web del Departament d’Ensenyament.

  Per poder utilitzar el formulari, el tutor legal (si l’alumne és menor d’edat) o l’alumne (en cas que sigui major d’edat) s’ha d’identificar mitjançant el servei d’identificació IdCat Mòbil (o altres certificats digitals) i el número d’identificació de l’alumne. https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/idcat-mobil/#bloc2ç

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.

Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.

Sol·licitud amb suport informàtic de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran utilitzar el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

PROCÉS
 1. Omplir la sol·licitud accedint a http://www.gencat.cat/preinscripcio

 2. Enviar les dades telemàticament i imprimir el resguard.
 3. Documentació a presentar (NOMÉS EN CAS QUE SIGUI SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC)

A) Documentació identificativa

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han de presentar:

 • Si l’alumne és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019:
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE, si no s’ha pogut validar el document electrònicament; original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’ha identificat.
 • Si l’alumne és menor d’edat, i no fa els 18 anys durant l’any 2019, també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), si no s’ha pogut validar el document electrònicament; o original i fotocòpia del passaport o del document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’han identificat.

Les persones que hagin presentat la sol·licitud electrònica no cal que presentin la documentació identificativa. Només en el cas que l’alumne sigui menor d’edat o no faci els 18 anys durant l’any 2019, ha de presentar original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació; si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

B) Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la via d’accés que s’ha d’acreditar:

 • certificat de la qualificació mitjana dels estudis que permeten l’accés als cicles o
 • certificat de la qualificació de la prova d’accés.
 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
 • Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han de presentar el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.
 • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han de presentar el certificat de superació de la formació.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar el certificat dins el període de reclamacions.
 • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal presentar l’original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han de presentar el certificat de superació d’aquesta prova.

C) Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell

 • Els esportistes d’alt rendiment o alt nivell han de presentar una còpia del BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

 Equivalències d’estudis