Procés i Documentació – CFGS


En el context social actual, degut a l’emergència sanitària ocasionada per la covid-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.


Les persones que han estat escolaritzades a Catalunya des del curs 2015-2016 i que disposen d’un sistema d’identificació digital, poden utilitzar la sol·licitud electrònica, que facilita la recuperació de les dades de l’alumna o alumne que ja consten en el Registre d’alumnat de Catalunya. En aquest cas, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació.

Només en el cas que el criteri de prioritat no es pugui validar electrònicament, caldrà enviar la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, junt amb el resguard de la sol·licitud, per correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció i en el termini establert.

En el cas que no sigui possible emprar la sol·licitud electrònica, es podrà utilitzar la sol·licitud en suport informàtic i caldrà fer arribar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc, en el termini establert, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre a8044934@xtec.cat. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’ha d’enviar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares.

En el cas de la sol·licitud en suport informàtic, no es considera presentada la sol·licitud fins que no s’ha enviat el correu electrònic amb la documentació.

El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de recepció, com a justificant de la presentació de la sol·licitud de preinscripció en suport informàtic o de la recepció de la documentació.

En els casos excepcionals en què no es pugui evitar la presencialitat, els centres hauran d’organitzar l’atenció al ciutadà per a la presentació de la sol·licitud assignant una cita prèvia per a l’accés al centre. La informació per poder sol·licitar la cita prèvia es pot consultar al web del centre corresponent.

 • Presentació de sol·licituds

  La sol·licitud de preinscripciós’ha de fer EXCLUSIVAMENT de manera telemàtica a través de la web del Dep. d’Educació dins el termini.

  Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per a cicles formatius de grau mitjà i una per a cicles formatius de grau superior, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns, sempre ordenades per ordre de preferència

  La sol·licitud només es podrà presentar de dues maneres:

  • Sol·licitud electrònica
  • Sol·licitud en suport informàtic

  Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

  Per a la preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional, la sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació.

 • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no se n’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.
 • Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Sol·licitud amb suport informàtic de preinscripció als cicles formatius de grau superior de formació professional.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’ha d’enviar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne, així com la documentació acreditativa del criteri de prioritat, escanejada o fotografiada per les dues cares al correu del centre a8044934@xtec.cat

PROCÉS
 1. Omplir la sol·licitud accedint a http://www.gencat.cat/preinscripcio

 2. Enviar les dades telemàticament i guardar el resguard en format  PDF.
 3. Recopilar la documentació i enviar-la juntament amb el resguard per correu electrònic a l’ institut o centre escollit en primera opció. (en el nostre cas a8044934@xtec.cat)
 4. Documentació a presentar (NOMÉS EN CAS QUE SIGUI SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC)

A) Documentació identificativa

Les persones que han emplenat la sol·licitud amb suport informàtic han d’enviar per correu electrònic:

Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020

 • Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2020, ha de presentar l’original i una còpia del DNI o del NIE si no s’ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o el passaport o el document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’ha identificat.

Si l’alumne és menor d’edat, i no fa els 18 anys durant l’any 2020, també cal enviar per correu electrònic:

 • El DNI o del NIE de l’alumne/a i de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a fet), si no s’ha pogut validar el document electrònicament i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud; o el passaport o el document d’identitat del país d’origen si es tracta d’estrangers comunitaris, si és el document amb què s’han identificat.
 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

B) Documentació acreditativa del criteri de prioritat

Document que cal presentar segons la via d’accés que s’ha d’acreditar:

 • Els alumnes escolaritzats a Catalunya a partir del curs 2016-2017 que al·leguin el títol de batxillerat o el de tècnic de formació professional no han de presentar cap certificat perquè la qualificació s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació. Només si no es mostra la qualifiacació a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar el certificat per correu electrònic dins el període de reclamacions.

 • Els alumnes pendents de l’avaluació extraordinària han d’enviar per correu electrònic el certificat de la qualificació abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de barem provisional.

 • Els tècnics de formació professional que vulguin al·legar la prioritat per haver cursat una formació relacionada amb l’accés als cicles de grau superior han d’enviar per correu electrònic el certificat de superació de la formació.

 • Les persones que han superat la prova d’accés a Catalunya des de l’any 2011 no han de presentar el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de proves. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar per correu electrònic el certificat dins el període de reclamacions.

 • Si es tracta d’estudis de batxillerat LOGSE cal enviar per correu electrònic l’original i una còpia de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions.

 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra la qualificació a la llista de barem provisional, s’ha d’enviar per correu electrònic la credencial dins el període de reclamacions.

La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han d’enviar per correu electrònic la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.

Si es tracta d’estudis estrangers homologats, en el cas que l’alumne o alumna no hagi pogut presentar la sol·licitud d’homologació corresponent a causa de la declaració de l’estat d’alarma per la covid-19, que comporta la suspensió dels terminis administratius en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, es pot presentar una declaració responsable relativa al compromís d’homologar els estudis estrangers no universitaris a l’efecte de la preinscripció als cicles de formació professional de grau mitjà.

 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han d’enviar per correu electrònic la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).
 • Les persones exemptes de la prova d’accés per haver superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 40 o 45 anys han d’enviar per correu electrònic el certificat de superació d’aquesta prova.

C) Documentació acreditativa de la condició d’esportista d’alt rendiment o alt nivell

 • Els esportistes d’alt rendiment o alt nivell han d’enviar per correu electrònic el BOE on es publica aquesta condició (en tot cas ha de tenir una antiguitat inferior als 5 anys o als 7 anys en el cas de medallistes olímpics o paralímpics) o el certificat del Consell Català de l’Esport que ho acredita, o altra documentació acreditativa que la normativa estableixi.

 Equivalències d’estudis