Procés i documentació – CFGM

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud de preinscripciós’ha de fer EXCLUSIVAMENT de manera telemàtica a través de la web del Dep. d’Educació dins el termini (el centre facilitarà mitjans informàtics adients als sol·licitants que no puguin fer la sol·licitud pels seus propis mitjans). En cap cas s’acceptaran sol·licituds presentades únicament en paper.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona per cada nivell d’estudis, on s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, cicles i torns ordenats per ordre de preferència.

Sol·licitud electrònica de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.

Per a la preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de formació professional, la sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant un nou formulari en suport informàtic, disponible al web del Departament d’Ensenyament.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Tampoc cal presentar cap documentació identificativa de la persona sol·licitant.
 • Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que s’envia a l’adreça de correu electrònic que es faci constar en el formulari.
Sol·licitud digital amb suport informàtic de preinscripció als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.
 • Les persones que no els sigui possible utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, podran utilitzar el formulari disponible al web del Departament d’Ensenyament. En aquest cas, cal enviar les dades a través d’aquesta eina informàtica dins el termini previst per a la presentació de sol·licituds. A continuació, cal imprimir i signar el comprovant de sol·licitud i, junt amb la documentació acreditativa corresponent, presentar-lo al centre de primera opció dins el termini establert per a la presentació de documentació.

Procés

 1. Omplir la sol·licitud accedint a Preinscripcio

 2. Enviar les dades telemàticament i imprimir el resguard
 3. Recopilar la documentació i presentar-la a l’ institut o centre escollit en primera opció
 4. Documentació a presentar (NOMÉS EN CAS QUE SIGUI SOL·LICITUD AMB SUPORT INFORMÀTIC):
 • Resguard de la sol·licitud amb suport informàtic de preinscripció

Si l’alumne/a és major d’edat o fa els 18 anys durant l’any 2019

 • Original i una fotocòpia del DNI o NIE, només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

Si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2019 també ha de presentar

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI o NIE de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet), només en el cas que no s’hagi pogut validar el document electrònicament; o bé del passaport o del document d’identitat del país d’origen, si es tracta d’estrangers comunitaris.

Documentació acreditativa:

 • Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permet l’accés a aquests ensenyaments o de la qualificació de la prova d’accés.
 • Si en la certificació acadèmica al·legada dels estudis que donen dret a l’accés la qualificació mitjana és qualitativa, s’aplica la taula de conversió. Si la qualificació de la prova d’accés no és numèrica, es considera que és un 5.
 • Si l’alumne encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud, se li calcula la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.
 • En el cas dels alumnes que han finalitzat l’ESO a Catalunya a partir del curs 2017-2019 o que estan cursant quart d’ESO actualment a Catalunya, no cal presentar cap certificat de la qualificació mitjana de l’expedient, ja que s’obté de les bases de dades del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.
 • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2019, cal presentar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, l’original i una fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsica, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.
 • Els alumnes que al·leguen un estudi estranger homologat a Catalunya des de l’any 2016 no cal que presentin cap document. La qualificació s’obté de l’aplicació de gestió d’homologacions. Només si no es mostra a la llista de barem provisional, s’ha de presentar la credencial dins el període de reclamacions.
 • La resta d’alumnes que al·leguen un estudi estranger han de presentar la credencial d’homologació amb la qualificació; si no hi consta o bé no s’ha resolt encara l’homologació, poden demanar el càlcul de la qualificació mitjana al Departament d’Educació; si no es demana o no es pot calcular dins el termini, es considera que és un 5.
 • Si la prova d’accés s’ha superat en convocatòries de la Generalitat de Catalunya a partir de l’any 2011 no cal presentar-ne el certificat perquè la qualificació s’obté de l’aplicació de gestió de proves del Departament d’Educació i es mostra en la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional; si no s’ha pogut obtenir, es pot acreditar la superació de la prova documentalment fins al final del període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb el barem provisional.
 • Les persones que han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys l’any actual han de presentar una còpia impresa de la consulta dels resultats a través del web corresponent (en el moment de la matrícula cal presentar al centre el certificat de superació de la prova).

Equivalència d’estudis