Participants en el procés i requisits – IFE

Poden participar en el procés les persones interessades que compleixin tots els requisits següents:

  1. Alumnes amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada,inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA), que disposin de l’informe emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP).
  2. Alumnes d’entre 16 i 20 anys d’edat durant l’any natural d’inici de l’oferta, que compleixin com a màxim 21 anys d’edat durant l’any 2021.