Erasmus+: CF de Grau Superior (K103)

imagen_erasmuscofinanciado

PROJECTE ERASMUS+ DE MOBILITAT INTERNACIONAL

ESTADES DE PRÀCTIQUES D’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR EN EMPRESES A L’ESTRANGER (K103)
 • INFORMACIÓ GENERAL
 • OBJECTIUS
 • CRITERIS DE SELECCIÓ
 • CALENDARI I PROCÉS
 • OLS (ONLINE LINGUISTIC SUPPORT)
 • EXEMPLE D’ACORD D’APRENENTATGE
 • CONTACTE:  mobilitat.internacional@insehtb.org

Informació General

Erasmus + és un programa de la Comissió europea que va entrar en vigor l’1 de gener de 2014 pel període 2014-2020, amb la finalitat d’incrementar les competències educatives i formatives dels seus participants i la inserció al mercat laboral, així com de recolzar totes les iniciatives actuals d’educació, formació, joventut i esport de la Unió Europea en tots els nivells educatius: escolar, formació professional, ensenyament superior i formació de persones adultes.

Aquest programa és la resposta de la Unió europea als reptes socioeconòmics actuals i s’emmarca dintre d’una estratègia coordinada anomenada Europa 2020, l’estratègia Educació i Formació 2020 i l’estratègia Rethinking Education, segons les quals la inversió en educació i formació es considera clau per al desenvolupament del potencial personal, l’adquisició de noves habilitats i l’increment de les perspectives laborals.

Es centra en afavorir l’aprenentatge formal i informal, més enllà de les fronteres de la UE, estimulant d’una banda la cooperació entre els establiments d’ensenyament i de formació i, sobretot, entre aquests i les empreses, i d’altra banda millorant el coneixement i la difusió de la cultura i de les llengües.

L’ Institut Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona, és una institució d’ensenyament superior que està amb possessió de la Carta Eramus +, que consisteix en atorgar a l’alumnat de las famílies professionals de Grau Superior d’HOTELERIA, TURISME i INDUSTRIES ALIMENTÀRIES, la possibilitat de gaudir d’un període de practiques de un mínim 2 mesos en empreses d’un altre país.

L’empresa/entitat de acollida és facilitada pel nostre centre. Des de fa uns anys, la nostra escola manté relacions de col·laboració amb centres de formació i empreses de França, Itàlia i Gal·les.

La durada màxima de l’estada és de 2 mesos.

Veure carta Erasmus / Erasmus charter for higher education 2014-2020

Aquesta carta estableix els principis fonamentals i els requisits mínims de tota activitat Erasmus que ha de respectar qualsevol institució d’ensenyament superior.

Objectius

Dintre d’aquest marc europeu de mobilitat internacional, els nostres estudiants tenen la possibilitat de participar en programes d’intercanvi de mobilitat internacional i fer una estada de formació de pràctiques a l’estranger. El període de practiques consisteix en l’estada durant un període de temps en una empresa o organització d’un altre país participant, i té per finalitat contribuir al fet que les persones s’adaptin a les exigències del mercat laboral a escala comunitària, aprenguin aptituds específiques i millorin la seva comprensió de l’entorn econòmic i social del país en qüestió, al mateix temps que adquireixen experiència laboral. Aquestes pràctiques van acompanyades de cursos de preparació o d’actualització en la llengua d’acolliment o de treball.

Considerem que els diferents programes d’intercanvi internacional milloren la qualitat de l’educació superior i aporten beneficis acadèmics i professionals que contribueixen al desenvolupament integral de la persona.

Per aquesta raó, molts estudiants fan, cada any, part de la seva formació en un país estranger.

Els objectius principals d’aquest projecte són:

 • Oferir als estudiants una experiència d’aprenentatge en altres països europeus que els enriqueixi a nivell educatiu, lingüístic i cultural
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals qualificats, amb una ment oberta i experiència internacional,
 • Facilitar el reconeixement de les estades a l’estranger
 • Ajudar als estudiants a adaptar-se a les necessitats del mercat laboral de la Unió Europea
 • Permetre que els estudiants desenvolupin competències específiques, inclosa la lingüística, i que millorin els seus coneixements envers la cultura i el context socioeconòmic del país de acollida al mateix temps que adquireixen experiència laboral
 • Promoure la cooperació entre les institucions d’ensenyament superior i les empreses

Hi ha moltes raons per dur a terme una estada a l’estranger, al llarg dels estudis:

 • S’aprenen noves metodologies de treball i es reforça l’ús d’altres llengües.
 • L’expedient acadèmic i el currículum es valoren més en el mercat de treball.
 • Es guanya en maduresa, tolerància, confiança i iniciativa.
 • Es comparteixen altres maneres de viure en altres cultures.

El període de pràctiques (FCT) a l’estranger té reconeixement acadèmic validat pel Departament d’Ensenyament i en finalitzar, els estudiants reben un certificat de l’empresa amb l’avaluació i la valoració de la seva estada.

Criteris de selecció

En relació als alumnes participants, els criteris de selecció són els següents:

 1. Criteris acadèmics : Rendiment acadèmic i assoliment dels objectius dels diferents mòduls del cicle formatiu.
 2. Coneixement idiomes : Nivell de llengua estrangera (A1,A2,B1,B2,C1,C2). Aportació documental del nivell de llengües estrangeres.
 3. Criteris actitudinals: Assistència regular a classe, puntualitat, participació en activitats, maduresa i responsabilitat de l’alumne, adaptabilitat als canvis, iniciativa i resolució de problemes, aptituds comunicatives.

Tenen preferència els alumnes que no han obtingut mai cap beca

Calendari i procés

calendari ERASMUS

OLS – Suport Lingüístic en Línia
El suport lingüístic en línia ha estat dissenyat per ajudar als participants a millorar el seu coneixement de la llengua que utilitzaran per treballar, de manera que puguin aprofitar al màxim d’aquesta experiència, donat que la manca d’habilitats lingüístiques és un dels primers obstacles per la participació en les oportunitats de mobilitat i formació que ofereix el programa Erasmus +.

Abans de la mobilitat, els candidats hauran de realitzar una avaluació inicial de la competència lingüística dels participants en la llengua en la que es realitzaran els estudis/pràctiques, i una avaluació final desprès de la mobilitat. Aquesta avaluació es realitza amb fins estadístics i no té efecte en la selecció dels participants.

Desprès de l’avaluació inicial s’assignaran les llicencies necessàries pera la realització d’un curs en línea per part d’aquells participants que no arribin al nivell establert.

Per a més informació:

Apoyo Lingüístico en línea / Online Linguistic Support (OLS)