Assignació i matrícula – IFE

Assignació

  • Per ordenar les sol·licituds d’admissió als itineraris formatius específics i per assignar les places quan el nombre de sol·licituds és superior a l’oferta, s’apliquen els criteris de prioritat.
  • La puntuació obtinguda a la primera petició es manté per a la resta de peticions.
  • En el cas d’empat en les puntuacions, tenen preferència els alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
  • Per desfer les situacions d’empat que encara es mantinguin es realitza un sorteig en cada centre. El resultat del sorteig es publica en el tauler del centre.El director o directora dels serveis territorials resol l’assignació de places als alumnes admesos a cada centre.

Matrícula

  • Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula en les dates establertes al calendari.
  • Els alumnes que no formalitzin la matrícula en el període establert es considera que renuncien a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades i així ho hagin comunicat al centre.
  • Quan, després del procés ordinari de matrícula, quedin places vacants, el centre ofereix aquestes places als participants que en procés de preinscripció no se’ls hagi assignat cap plaça, tot respectant la puntuació obtinguda en el procés de preinscripció.
  • Un alumne perd la plaça assignada si no s’incorpora al centre o deixa d’assistir-hi sense una causa justificada en el termini de 15 dies des del moment en què se’n tingui coneixement.
  • El directora o directora del centre, o persona en qui delegui, ha de mantenir una entrevista amb els pares,mares, tutors o guardadors dels alumnes menors d’edat per tal d’informar-los de tots els aspectes del centre,en particular en relació amb el seu projecte educatiu i lingüístic i la carta de compromís educatiu, i d’atendre les consultes que els formulin.