Preinscripció IFE

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en els processos bàsics de producció culinària, preparació d’aliments i begudes, amb assistència en els processos de servei i d’atenció al client en els serveis de restauració, de preparació de comandes i de venda de productes, tenint en compte les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, així com competències de comunicació,autonomia personal i participació en activitats comunitàries.La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics. El darrer curs inclou la Formació en Centres de Treball.

Accés

Poden accedir als itineraris els i les joves amb necessitats educatives especials associades a discapacitats intel·lectuals lleus o moderades, que tenen com a mínim 16anys d’edat i com a màxim 20 l’any natural d’inici de l’itinerari i, preferentment, que no hagin obtingut el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria.Excepcionalment, també s’hi poden acollir joves que tenen l’edat i les necessitats abans indicades i que hagin obtingut el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria, però no puguin accedir als ensenyaments de formació professional ordinaris.

Tràmits

Per cursar els itineraris formatius específics (IFE) cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s’ha de presentar al centre.Trobareu més informació al web preinscripcio.gencat.cat.

Continuïtat

La superació de l’itinerari comporta l’obtenció del certificat acadèmic i professional amb la qualificació final obtinguda i l’acreditació de les competències professionals assolides