Ajuts de mobilitat programa Erasmus+ per personal.

 

 

 

 1. Introducció

Aquesta convocatòria té per finalitat facilitar al personal de l’INS  EHTB la realització d’estades de formació en empreses o institucions d’ensenyament d’altres països europeus.

Per a participar en una beca de mobilitat de personal docent  s’ha de realitzar les següents accions:

 • Consultar les bases de la convocatòria d’ajuts de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ per personal. Curs actual.
 • Emplena el full de sol·licitud dins del termini establert en les bases de la convocatòria.
 • Lliurament dins del termini establert en les bases de la convocatòria dels documents requerits.

L’Agència Nacional Erasmus (SEPIE) dins del marc del programa Erasmus +  per Docents ens ha concedit varies places per  al professorat del centre.

L’oferta de beques és la següent:

 

 • Entre 1 i 2 beques Erasmus + STT –Staff Mobility for Training (k103) L’objectiu principal de l’estada formativa dins de l’acció K103 és que el professorat és l’observació del treball realitzat en altres institucions o empreses.  Aquestes beques estan adreçades al professorat  per fer una estada d’una setmana de durada (5 dies d’estada + 2 de viatge) per realitzar una estada formativa “job shadowing”  en una empresa d’un dels països socis (excepte conferències, assistència a fires i congressos).

 

L’INS EHTB facilitarà el lloc per fer aquesta formació entre els nostres Socis: Italià, França, Gal·les, Alemanya i Països Baixos. En cas del que el docent vulgui una altre destinació o empresa diferent de les aportades per l’INS EHTB, el docent haurà de buscar i contactar directament l’empresa o institució on rebi la formació quedant desvinculat de tot compromís l’INS EHTB.

 1. 2 beques Erasmus+ VET-STA – Staff training abroad (k102). L’objectiu principal de l’estada formativa dins de l’acció K102 és conèixer com funciona el sistema educatiu a un centre de formació professional de França, concretament a Lyon.  Aquestes beques estan adreçades al professorat de FP per fer una estada d’una setmana de durada (5 dies d’estada + 2 de viatge) per realitzar una estada formativa al Centre d’acollida a Lyon o fer  un “jobshadowing”  a una empresa del sector de la regió (en aquest cas, el Centre homologat  facilitarà l’empresa per al docent).
 1. Característiques i objectius 

Les característiques d’aquesta acció són les següents:

 • Aprendre de les experiències i les bones pràctiques del centre de destí.
 • Transferència de coneixements o competències de l’empresa o institució on es rebrà la formació.
 • Millorar les aptituds que requereix el seu lloc de treball actual
 • Millorar les habilitats lingüístiques i multiculturals
 • Contribuir a l’enfortiment de les relacions amb les institucions o empreses de destí.

 

 1. Destinataris i requisits de les sol·licituds 

 

Aquesta convocatòria està destinada al personal docent que compleixin els següents requisits:

 • Formar part del personal del nostre centre en el moment de presentar la sol·licitud com en el moment de realitzar la mobilitat.
 • Tenir la nacionalitat d’un país de la UE o d’un país participant en el programa Erasmus+. En el cas de tenir nacionalitat de tercers països, cal acreditar que es té un permís vàlid per residir a l’estat Espanyol.

 

 1. Criteris de selecció. 

Es valoraran les sol·licituds i es prioritzaran els candidats, segons requisits obligatoris i els criteris establerts  a les bases de la convocatòria d’ajuts de mobilitat de l’Ins EHTB.

Les sol·licituds admeses seran avaluades per una Comissió d’Avaluació composta per un membre de Direcció, un membre de Coordinació de Mobilitat Internacional i dos Caps de Departament del Centre.

 

 1. Import de l’ajut

Beques Erasmus + STT (k103)

Les activitats de mobilitat per a formació estan finançades per la Comissió Europea, a través del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE). L’import de l’ajut de mobilitat amb la finalitat de formació consta de dos conceptes d’acord amb la informació continguda en els corresponents quadres:

 1. a) Locomoció

Ajuda per contribuir a les despeses de viatge dels participants des del lloc d’origen fins el lloc on es desenvolupi l’activitat formativa (anada i tornada).

Per calcular el recorregut s’utilitzarà la calculadora de distàncies proposada per la Comissió Europea http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/distance-calculator_es i l’import de l’ajut de viatge segons la taula que s’indica a continuació:

Distància en quilòmetres. Quantitat a percebre 
Entre 100 i 499 km 180 € per participant
Entre 500 i 1.999 km 275 € per participant
Entre 2.000 i 2.999 km 360 € per participant
Entre 3.000 i 3.999 km 530 € per participant
Entre 4.000 i 7.999 km 820 € per participant
Entre 8.000 i 19.999 km 1.100 € per participant

 

 1. b) Allotjament i Manutenció.

L’import total de l’ajut de manutenció dependrà del país de destí i  la durada del període de formació, els dies de viatge queden exclosos d’aquest càlcul.

La durada és subvenciona fins un màxim de 5 dies lectius. L’import total d’aquest ajut es pot calcular segons la taula següent:

Països de destinació  Quantitat diària a rebre 
Grup A Dinamarca, Finlàndia, Irlanda, Islàndia, Liechtenstein,

Luxemburg, Noruega, Regne Unit, Suècia

120 €
Grup B  Alemanya, Àustria, Bèlgica, Xipre,Espanya, França, Grècia, Itàlia, Malta, Països Baixos, Portugal 105 €
Grup C Antigua República Iugoslava de Macedònia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Polònia, República Txeca, Romania, Turquia 90 €

 

L’import màxim de la beca pot ser complementat en els casos de beneficiaris amb discapacitats i que presentin necessitats especials, mitjançant la presentació dels documents requerits per l’Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus, que serà l’òrgan que dictaminarà si tal ajut és aprovat o denegat. Més infomació  : apartat b) ayudas adicionales en Criterios adjudicacion K103.

Es pot consultar aquesta informació a la pàgina web: www.sepie.es

Beques Erasmus+  (k102)VET-STA

Ajuda pel viatge A2 – VET-STA – Staff training abroad 275
Ajuda Individual A2 – VET-STA – Staff training abroad (5 dies) 520
Total ajuda per mobilitat 795 €

El professorat interessat a participar en alguna de les beques segons acció K102/K103 o participar a les dues accions hauran de seguir les instruccions de les bases convocatòria d’ajuts de mobilitat amb finalitat de formació dins el programa Erasmus+ per personal publicat cada curs durant el mes de març i emplenar l’imprès de sol·licitud d’inscripció al procés de selecció de cada convocatòria anual i enviar-lo al correu: a8044934@xtec.cat  dins dels terminis establerts a les bases.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea