Projecte educatiu

L’Institut Marta Mata té com a missió formar persones que adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar el seu projecte de vida personal, professional i social a partir de les seves potencialitats.

Som conscients dels canvis que la societat experimenta dels quals el nostre institut no està al marge i volem un centre que ofereixi una educació de qualitat adaptada a les necessitats actuals i que respecti els ritmes d’aprenentage de cadascú. La potenciació de les llengües estrangeres mitjançant la impartició d’una part d’algunes matèries en anglès, l’estudi de l’alemany com a segona llengua estrangera, el foment de l’ús de les noves tecnologies, el respecte al medi ambient (som escola verda) i el pla d’atenció a la diversitat en són una mostra. Orientem i acompanyem el nostre alumnat, amb la implicació de la comunitat educativa, en les diferents etapes educatives que ofereix el centre.

Trobareu més informació sobre el nostre projecte educatiu als següents documents:

PEC Projecte educatiu de centre: recull els trets d’identitat, missió, valors i estructura organitzativa del nostre centre
PLC Projecte lingüístic de centre: concreta el tractament i ús de les llengües al centre.
PAT Pla d’acció tutorial: actuacions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i social de l’alumnat, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i professional.
 NOFC  Normes d’organització i funcionament del centre: recull les regles que  guien la vida interna del centre.
Carta Carta de compromís educatiu del centre i les famílies per treballar de manera conjunta en l’educació dels infants i joves.
 PLA TAC Pla TAC: recull les característiques del centre en relació a les tecnologies del aprenentatge i el coneixement (TAC), objectius i actuacions.
AVA_ESO Criteris d’avaluació de l’etapa d’ESO per cursos i matèries
AVA_BAT Criteris d’avaluació del Batxillerat per cursos i matèries