Projecte educatiu

L’Institut Marta Mata té com a missió formar persones que adquireixin els coneixements i les habilitats necessàries per desenvolupar el seu projecte de vida personal, professional i social a partir de les seves potencialitats.

Som conscients dels canvis que la societat experimenta dels quals el nostre institut no està al marge i volem un centre que ofereixi una educació de qualitat adaptada a les necessitats actuals i que respecti els ritmes d’aprenentatge de cadascú.

La potenciació de les llengües estrangeres mitjançant la impartició d’una part d’algunes matèries en anglès, l’estudi de l’alemany com a segona llengua estrangera, el foment de l’ús de les noves tecnologies, el respecte al medi ambient (som escola verda) i l’atenció a la diversitat en són una mostra. Orientem i acompanyem el nostre alumnat, amb la implicació de la comunitat educativa, en les diferents etapes educatives que ofereix el centre.

Trobareu més informació sobre el nostre projecte educatiu als següents documents:

PEC  El Projecte Educatiu de Centre (PEC) és el document bàsic de gestió on s’estableixen les línies d’actuació per a tots els membres de la comunitat educativa de l’institut. Recull els trets d’identitat, la missió, la visió, els valors i l’estructura organitzativa del nostre centre prenent com a referència els objectius establerts pel Departament d’Educació. Així mateix reflecteix la voluntat de millora de la qualitat de la nostra tasca docent alhora que constitueix un compromís envers la societat que ens envolta.
PLC Projecte lingüístic de centre: concreta el tractament i ús de les llengües al centre.
PCONV Pla de convivència: reflecteix les accions que el nostre centre desenvolupa per capacitar tots els alumnes i la resta de la comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.
NOFC Normes d’organització i funcionament del centre: recull les regles que  guien la vida interna del centre.
POC Pla d’obertura de centre: recull l’organització i les mesures de seguretat adoptades per l’institut per a prevenir la COVID-19
PAT ESO Pla d’acció tutorial a l’ESO: actuacions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i social de l’alumnat, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i profesional.
PAT BAT Pla d’acció tutorial al Batxillerat: actuacions educatives que contribueixen al desenvolupament personal i social de l’alumnat, el seguiment del seu procés d’aprenentatge i l’orientació escolar, acadèmica i profesional.
PES  Pla d’educació per a la sostenibilitat: recull els principis i les accions en matèria de medi ambient i sostenibilitat que realitza el centre.
Carta Carta de compromís educatiu del centre i les famílies per treballar de manera conjunta en l’educació dels infants i joves.
 PLA TAC Pla TAC: recull les característiques del centre en relació amb les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC), objectius i actuacions.
AVA_ESO Criteris d’avaluació de l’etapa d’ESO 
AVA_BAT Criteris d’avaluació del Batxillerat per cursos i matèries