Departaments

logo-institut

CATALÀ
Llengua catalana
Aula d’acollida
Orientació educativa
CASTELLÀ Llengua castellana
Clàssiques
LLENGÜES ESTRANGERES Anglès
Alemany
MATEMÀTIQUES Matemàtiques
Economía
CIÈNCIES Biología i geología
Física i química
TECNOLOGIA Tecnologia
HUMANÍSTIC Geografía i historia
Filosofia
Religió
ARTÍSTIC Educació física
Música
Visual i plàstica