Departaments

logo-institut

LLENGÜES
Llengua catalana
Aula d’acollida
Orientació educativa
Llengua castellana
Clàssiques
Anglès
Alemany
CIÈNCIES Matemàtiques
Economía
Biología i geología
Física i química
Tecnologia
HUMANÍTATS I ARTS Geografía i historia
Filosofia
Religió
Educació física
Música
Visual i plàstica