PLC

El Projecte Lingüístic de centre (PLC) concreta a partir de la realitat sociolingüística del nostre entorn el tractament i l’ús de les llengües al centre. Dona criteri sobre l’ús del català com a llengua vehicular, l’aprenentatge de les dues llengües oficials i de les llengües estrangeres, anglès i alemany. Així mateix determina els continguts curriculars impartits en llengua estrangera com a centre plurilingüe.

 

Feu clic en aquest enllaç per obrir el document del PLC