COVID-19

En aquesta pàgina trobareu tota la informació relativa a les actuacions de protecció i seguretat envers la COVID-19.


PLA D’OBERTURA DE CENTRE SETEMBRE 2020

 

L’Institut Marta Mata reprèn l’activitat lectiva aquest setembre amb l’objectiu d’iniciar el curs 2020-2021 amb la màxima normalitat possible dins de la situació excepcional marcada per la COVID-19.

El Consell Escolar de l’institut ha aprovat el 2 de setembre el Pla obertura setembre 2020  que conté les pautes per organitzar el curs de manera 100% presencial, mitjançant la creació de grups estables i la redistribució d’espais. El pla també marca mesures de protecció i seguretat que ens han de permetre reprendre l’activitat docent en un entorn de seguretat amb el compromís i respecte de tothom.

CRITERIS D’ACCÉS A L’INSTITUT:

 • Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19: La família/tutors han de verificar, abans d’anar a l’escola, l’estat de salut del seufill/a i comprovar que no tingui elevació de la temperatura superior a 37,5ºC ni la nova aparició de cap altre símptoma de la taula de símptomes.
 • No es pot anar a l’institut, si l’infant, adolescent o la persona adulta presenta alguna de les següents situacions:
  • Es troba en aïllament perquè ha estat positiu per a la COVID-19.
  • Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic molecular.
  • Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.
  • Es troba en període de quarantena domiciliària per haver estat identificat/da com a contacte estret d’alguna persona diagnosticada de COVID-19.
 • Tenir el calendari de vacunes al dia.

La declaració també es pot enviar abans del 10 de setembre escanejada/fotografiada a l’adreça corresponent al seu curs indicant a l’assumpte el nom de l’alumne.

 

 • Portar mascareta:
  • L’ús de la mascareta és obligatori en totes les dependències del centre: passadisos, llocs comuns (lavabo, pati…) i aules.
  • L’alumnat haurà de portar també una mascareta de recanvi en una bossa o sobre de paper.

 

ALTRES ASPECTES FUNCIONALS:

 • L’institut prendrà la temperatura corporal de manera aleatòria a l’entrada del centre, durant la jornada escolar i sempre que hi hagi sospita de simptomatologia.
 • Caldrà rentar-se les mans abans i a la sortida del centre.
 • S’han de seguir les indicacions de circulació i mobilitat dins de l’institut respectant la distància mínima de seguretat.
 • L’alumnat ha de portar el seu propi material ja que no està permès compartir llibres ni material escolar. Es recomana posar nom al seu material.
 • En finalitzar la jornada escolar l’alumnat haurà de recollir tot el seu material i portar-lo cap a casa. No es pot deixar cap material a l’aula per tal de facilitar la desinfecció diària dels espais i mobiliari.
 • La font i la màquina de vending restaran tancades per la qual cosa es recomana portar una ampolla d’aigua de casa.

 

IMPORTANT:

L’entrada al centre es farà esglaonada per nivells i porta d’accés amb un interval de 10 minuts entre aquests. L’alumnat haurà de ser puntual i entrar a l’institut amb el seu torn i porta d’accés (consulteu el Pla d’obertura). Les portes d’accés al centre es tancaran a les 8’45 h. Passada aquesta hora no s’admetrà l’entrada d’alumnat si no és per una causa degudament justificada. En aquest cas, l’alumne/a haurà de ser acompanyat al centre per seu pare/mare/tutor o portar un document justificatiu oficial de visita mèdica o tràmit administratiu.

Incomplir les normes bàsiques de seguretat (treure’s la mascareta quan no toca, negar-se al control de temperatura…) serà considerat una falta de disciplina greu i per tant s’aplicarà la sanció corresponent d’acord amb les NOFC de centre.

 


GESTIÒ DE LA COVID-19 ALS CENTRES EDUCATIUS:

Aclariments de la gestió de casos COVID als centres educatius:  Aclariments gestió casos 

Mesures extraordinàries de salut  per evitar brots de la COVID-19 a les escoles. Documents destinats a les famílies:     Salut _ Escola CARTA Families   i        Salut _ Escola Annex Families