Convalidacions

 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO i Batxillerat amb música i dansa
 • Simultaneïtat d’estudis d’ESO amb la pràctica intensiva de l’esport

 


SIMULTANEÏTAT D’ ESTUDIS D’ESO  I BATXILLERAT AMB MÚSICA O DANSA

L’alumnat que estigui cursant ESO o BATXILLERAT i estudis de música i/o dansa en conservatoris, centres autoritzats per impartir ensenyaments artístics professionals i escoles de música o dansa autoritzades, pot sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’algunes matèries.

Atès que totes aquestes possibilitats es fonamenten en el fet de simultaniejar estudis ordinaris amb els estudis de dansa, la sol·licitud s’ha de renovar cada curs. Els alumnes que ho vulguin poden sol·licitar la convalidació o el reconeixement d’un nombre d’hores inferior a aquell a què tenen dret.

NORMATIVA:

Música

Dansa

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

1.Imprès de sol·licitud de reducció de matèries de l’educació secundària obligatòria/batxillerat:

2. Certificació expedida per l’escola de música on s’acrediti el nombre d’hores de dedicació setmanal.

PROCEDIMENT

 1. L’interessat presenta a la secretaria la documentació  durant els dos primers mesos de classe.
 2. A la secretaria es donarà registre d’entrada i es donarà una còpia a l’alumne/a.
 3. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.
 4. La nota no computa a efectes de càlcul de la nota mitjana.

L’alumne que repeteix estudis de música no pot tornar a sol·licitar la convalidació o el reconeixement de la reducció del nombre de matèries d’ESO de què hagi gaudit en cursos acadèmics anteriors.

 


SIMULTANEÏTAT D’ ESTUDIS  AMB LA PRÀCTICA INTENSIVA DE L’ESPORT

Pot sol·licitar el reconeixement de la matèria d’educació física:

L’alumnat d’ESO i Batxillerat amb dedicació significativa a l’esport avalada pel Consell Català de l’Esport.

L’alumnat d’ESO amb  una dedicació horària de més de 9 hores setmanals d’entrenament en la pràctica esportiva certificat per un club o federació. L’alumnat de batxillerat no pot sol·licitar aquest pla individual.

 

DOCUMENTS QUE CAL PRESENTAR A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT:

 1. Imprès de sol·licitud de Pla Individualitzat per al reconeixement de l’Educació física: Sol·licitud EF.
 2. Certificat del Consell Català de l’Esport (els alumnes poden obtenir aquest certificat quan siguin esportistes que figuren en el programa de tecnificació ARC de la federació catalana corresponent), o bé certificat del Club o Federació en el qual hi consti el nombre d’hores setmanals d’entrenament (només ESO)
 3. Quan es presenti la documentació a la secretaria del centre es farà registre d’entrada i se’n lliurarà una còpia a l’alumne/a.
 4. L’alumne/a haurà de continuar assistint a classe fins que se li faci arribar la resolució per part de la direcció del centre.
 5. La nota no computa a efectes de càlcul de la nota mitjana.