Pla de lectura

Vam iniciar-lo amb l’objectiu de crear hàbit lector. Així, tots els alumnes de l’ESO fan lectura durant 15′ diaris després del pati.

Els objectius per aquest curs són:

 • portadaFomentar en l’alumnat l’interès per la lectura i crear hàbit lector.
 • Crear hàbits de respecte i de cura envers els llibres.
 • Millorar la comprensió lectora.
 • Engrescar, despertar interès i emocions, atreure nous lectors i lectores, afeccionar a la lectura. Gust per la lectura.
 • Millorar l’expressió oral i escrita: ortografia, lèxic, sintaxi, figures retòriques… per tal de ser capaços d’expressar les seves idees com a persones i, crear-los esperit crític com a ciutadans d’aquest món.
 • Potenciar l’ús i la dinamització de la biblioteca del centre i la biblioteca de Salou.
 • Millorar els resultats escolars (Competències bàsiques)

Les actuacions que duem a terme són les següents:

 • Tots els alumnes de l’ESO fan lectura durant 15′ diaris després del pati. Els alumnes llegeixen amb el seu grup classe, així que si hi ha desdoblaments en aquella hora, aniran a la classe pertinent després del timbre de lectura.
 • Els llibres llegits són en català i castellà, amb lectures en anglès dins l’horari de la matèria d’anglès, ja que el nostre centre participa en un projecte Plurilingüe. Els llibres utilitzats són del fons de llibres del centre.
 • El portafoli lector.  Cada alumne/a treballa un portafoli lector, en el qual hi ha una portada, una pauta d’actuació com a lector, una autoavaluació inicial sobre el gust per la lectura, una fitxa lectora per treballar i reflexionar sobre el llibre que estan llegint i unes fitxes lectores de llibres que l’alumne/a llegeix a casa i sobre premsa, per tal d’afavorir el gust per la lectura i la diversitat lectora de cadascun.
 • El professor/a fa de guia de lectura, per això té una pauta d’actuació al calaix de la classe i una graella de seguiment de la lectura.
 • Quan una classe acaba un llibre, fa la fitxa i en comencen a llegir un altre. Els llibres aniran rotant pels grups del mateix nivell.
 • Els llibres i els portafolis lectors queden desats a l’armari de l’aula.

GUST PER LA LECTURA

 • S’afavorirà la lectura a casa. Els alumnes podran millorar les seves notes lingüístiques amb la lectura de llibres a casa, per això ompliran una fitxa i recomanaran el llibre llegit a la resta de companys/es de l’aula.
 • Es treballaran els llibres llegits mitjançant activitats més lúdiques que afavoreixen el gust lector: clubs de lectura, debats…
 • També s’afavorirà la lectura d’articles de premsa, dels quals també en parlaran a classe.
 • A final de curs hi haurà premis per als millors lectors.

LLEGIR PER APRENDRE
Els objectius lingüístics escollits per tal de treballar al Pla Integrat de Llengües tenen com a referent principal la comprensió lectora. Així que es treballaran:

 • L’extracció d’idees principals i paraules claus d’un text. L’alumne/a treballarà amb un referent, en el qual tindrà el procediment a seguir, un text de tipologia diversa i en diferents llengües, una graella-pauta per emplenar amb la informació que se li demana i una autoavaluació.
 • Les idees principals i les paraules clau es treballaran a 1r i 2n d’ESO.
 • La creació de redaccions és l’objectiu lingüístic per a 3r i 4t. L’expressió escrita està estrictament lligada a la comprensió lectora. L’alumne/a ha de ser capaç d’elaborar un text escrit de diferent tipologia (descripció, narració, carta…), mitjançant una pauta i un procediment també.
 • Els departaments científics també treballaran la comprensió mitjançant la resolució de problemes. Seguiran el mateix procediment, ompliran la graella amb les dades demanades i finalment respondran l’autoavaluació.