Altres tràmits

Proves GESO
Convocatòria anual  de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria (GESO) per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Informació sobre requisits, sol·licituds, terminis i normativa  

Sol·licitud d’inscripció a les proves GESO

Anul·lació de matrícula a Batxillerat
Per poder tenir dret a l’anul·lació de matrícula, l’alumne/a ha d’acreditar documentalment que es troba en alguna de les circumstàncies següents:

– malaltia prolongada o accident de l’alumne o d’un familiar;
– incorporació a un lloc de treball;
– maternitat;
– qualsevol altra circumstància de caràcter excepcional que, a parer del director/a del centre, justifiqui la concessió de l’anul·lació de matrícula.

L’anul·lació de matrícula l’ha de sol·licitar l’alumne/a, amb el consentiment dels pares, mares o tutors legals en cas que siguin menors d’edat, al director/a del centre abans de finalitzar el mes d’abril del curs acadèmic corresponent.

Sol·licitud anul·lació de matrícula

Sol·licitud títol de Batxillerat
Tàmits per a l’obtenció del títol una vegada aprovat el batxillerat.

Instruccions sol·licitud títol BATXILLERAT

Sol·licitud de títol BATXILLERAT

 

Premis extraordinaris de Batxillerat
Són un estímul més per als alumnes i un reconeixement oficial dels seus mèrits que demostra una preparació d’excel·lència en els estudis de batxillerat.

Informació, inscripció i model de proves

Reconeixement nivell de català B2/C1

 

Reconeixement de l’equivalència dels nivells educatius no universitaris amb els certificats de coneixements de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Informació sobre requisits, documentació i procediment

Sol·licitud de reconeixement del nivell de català