PLA TAC

TECNOLOGIES PER A L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT (PLA TAC)

Introducció.

L’objectiu del present document és oferir suport als centres educatius que utilitzen l’aplicació informàtica
del Departament d’Ensenyament Pla TAC de centre tot donant una visió de conjunt del seu contingut . El
document recull la totalitat d’ítems que conté l’aplicació i permet, per tant, que puguin ser utilitzats per al
treball intern de reflexió col·lectiva que comporta l’elaboració d’un Pla d’aquestes característiques.

PLA TAC

 

Normativa d’aplicació.

En el Pla TAC es recullen les característiques actuals del centre en relació a les TAC,  es defineixen elsobjectius i es planifiquen les actuacions que es duran a terme pel que fa als aspectes organitzatius, didàcticopedagògics i curriculars.

Recull de la normativa amb referències al Pla TAC