Neteja de taquilles i retorn de maquinari informàtic

Aprofitant les dates de retorn dels llibres del programa de reutilització i l’horari d’obertura al públic del centre (9 a 13’30h), hem previst que l’alumnat que ha disposat d’una taquilla al llarg del curs pugui passar a recollir els materials que hi tingui per tal de deixar-les netes abans del 30 de juny.

Alhora, cal que l’alumnat que ha disposat d’una tablet o un ordinador cedits pel centre durant la pandèmia retorni aquest maquinari abans del dia 30 de juny, durant el mateix horari indicat.

Llibres 2020-21: Programa de reutilització i llistats. Retorns del curs 2019-20

L’adscripció al programa de reutilització és voluntària, les famílies poden fer-se amb els llibres pel seu compte. Tota la informació al respecte es pot consultar als enllaços següents:

Nota informativa sobre el programa de reutilització: normes de funcionament. ATENCIÓ! En vista de la situació de moltes famílies castigades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, totes les comandes a partir del dia 30 de juny només pagaran un dipòsit de 50€/família.

Calendari-resum de retorns i lliuraments

Alta del programa de reutilització (comandes)

Llistat de llibres 1r ESO

Llistat 2n ESO

Llistat 3r ESO

Llistat 4t ESO

Llistat 1r Batxillerat

Llistat 2n Batx

Llistat CFGM Automoció

Llistat CFGM Administració

Llistat CFGM Comerç

Llistat CFGM Jardineria

Llistat CFGM Electricitat

Llistat CFGS Finances

Llistat CFGS Màrqueting

Per als estudis no esmentats a la relació anterior no s’ha previst l’ús de llibres.

Pla de Reobertura de Centre

De consolidar-se el pas a la Fase 2 de desescalada el proper dia 8 de juny, l’IPM procedirà a obrir les seves portes per a l’alumnat segons el que preveu el document Pla de Reobertura de Centre enllaçat a aquesta entrada: Obrir

Preguem que el consulteu per resoldre dubtes. S’hi detallen els dos períodes d’atenció a l’alumnat, els espais a emprar, les condicions d’accés, la normativa aplicable, etcètera. La reincorporació serà voluntària però caldrà haver respost prèviament el qüestionari enviat a les famílies mitjançant l’aplicació de comunicats i faltes, així com portar signada la declaració responsable dels tutors, tutores o representants legals de l’alumnat menor de 18 anys: Obrir

A continuació reproduïm el quadre resum d’horaris d’atenció (al document hi ha una versió detallada com a annex):

Preinscripcions del nou curs: Batxillerat entre el 27 de maig i 3 de juny

Només es pot presentar una sol·licitud per alumne. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. NO S’ACCEPTEN SOL·LICITUDS PRESENTADES ÚNICAMENT EN PAPER.

Si s’ha emplenat la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap documentació al centre.

Si s’ha emplenat la sol·licitud en suport informàtic, cal presentar el resguard de la sol·licitud enviada per Internet al centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà de presentar la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. El resguard, juntament amb la documentació identificativa que no s’hagi pogut validar escanejada o fotografiada per les dues cares, s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre que s’ha demanat en primera opció.

En tot cas, cal enviar per correu electrònic la documentació acreditativa escanejada o fotografiada per les dues cares del criteri de prioritat que no es pugui validar electrònicament, a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Per rebre atenció presencial cal tramitar una cita prèvia: Obrir

Més informació i tràmits a l’enllaç: Obrir

Enllaç al web del Departament: Obrir

 

Dates de preinscripció del nou curs. Publicació de puntuacions baremades

ESTUDIS DATES DE PREINSCRIPCIÓ
Ensenyament secundari obligatori (ESO) 13 a 22 de maig
Batxillerat 27 de maig a 3 de juny
Cicles Grau Mig 2 a 8 de juny
Cicles Grau Superior 10 a 17 de juny
Programes de formació i inserció (PFI) 25 de maig a 5 de juny
Formació Professional Bàsica 15 a 25 de juny

Recordem que el dia 1 de juny, dilluns, és festiu i la secretaria del centre romandrà tancada.

Per consultar les llistes de puntuació un cop hagin estat baremades: Obrir

Preinscripcions del nou curs: PFI entre el 25 de maig i el 5 de juny

La presentació de sol·licituds de preinscripció per al curs 2020-2021 dels programes de formació i inserció serà entre el 25 de maig i el 5 de juny. Ateses les circumstàncies excepcionals d’emergència sanitària ocasionada per la Covid 19, aquest curs el procés es realitzarà preferentment de forma telemàtica, mitjançant un correu electrònic a la bústia oficial del centre demanat en primera opció. El centre haurà de contestar aquest correu justificant la recepció, el número de sol·licitud i el dia i hora aproximada prevista per l’entrevista, que es farà de forma no presencial per telèfon o videoconferència.

De manera excepcional i, només quan no sigui possible, els centres hauran d’organitzar la presentació de sol·licitud mitjançant cita prèvia (telèfon 937549282, de 9 a 13:30h)

Trobareu més informació a l’enllaç general del Departament Obriri al de preinscripcions del centre Obrir

Jornada telemàtica de Portes Obertes de Batxillerat el 21 de maig

El dijous 21 de maig, entre les 17 i les 18’30h, obrirem una sala virtual de consulta sobre el Batxillerat (característiques dels estudis, Itineraris, treballs de recerca…) dirigida per la coordinadora de l’etapa, Anna Mallo, i en Salva Redón, director de l’IPM.

Per accedir només caldrà clicar sobre aquest enllaç (s’activarà per a l’ocasió):

Només en cas d’entrar des d’un mòbil caldria descarregar l’aplicació jitsi.meet. Un cop a la sala respectarem els torns de paraula (per demanar-la es clicarà sobre la maneta que apareix a la part inferior esquerra de la pantalla) i/o utilitzarem el xat per escriure-hi (símbol a la dreta de la maneta).

Accés a la presentació de Portes Obertes de Batxillerat:

Preinscripcions del nou curs: ESO entre el 13 i el 22 de maig

ESTUDIS DATES DE PREINSCRIPCIÓ
Ensenyament secundari obligatori (ESO) 13 a 22 de maig
Batxillerat 27 de maig a 3 de juny
Cicles Grau Mig 2 a 8 de juny
Cicles Grau Superior 10 a 17 de juny
Programes de formació i inserció (PFI) 25 de maig a 5 de juny
Formació Professional Bàsica 15 a 25 de juny

L’alumnat del centre que continua estudis d’ESO o de 1r a 2n de Batxillerat a l’IPM no ha de fer preinscripció.

CANVIS EN EL PROCEDIMENT DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESO (Ampliació de la informació i accés als formularis clicant sobre l’enllaç de la fletxa ):

S’elimina la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i queda substituïda per l’enviament del resguard de la sol·licitud i la documentació necessària, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l’enviament del correu electrònic, amb el resguard i la documentació acreditativa adjunta. El centre ha de contestar aquest correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constància. Cal recordar que el període per presentar el resguard i la documentació finalitza un dia més tard que el període de presentació de sol·licituds.

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica, la presentació de sol·licituds es farà amb una cita prèvia per a l’accés al centre.

Les sol·licituds es podran presentar telemàticament durant tot el període de presentació de sol·licituds. En canvi, l’atenció presencial en els centres educatius per a la presentació de sol·licituds només es podrà fer durant una part d’aquest període, entre els dies 19 i 22 de maig.

HORARI D’ATENCIÓ: De dilluns a divendres de 9:30 a 13:30h

CITA PRÈVIA: Telèfon 937549282 (a partir de dijous dia 14) o aplicació 

□ S’ha de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que s’hagi d’emplenar la sol·licitud en paper, convé que portin el seu propi bolígraf.

□ Portar mascareta i guants.

□ No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Tota la informació oficial del Departament d’Educació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

​​​Al nou canal de YouTube del Departament d’Educació s’ha obert un xat en directe per consultes sobre els diferents ensenyaments postobligatoris fins el proper 28 e maig i de 12 a 13 del matí i de 17 a 18 de la tarda.

Més informació i calendari de les sessions: Consultes en línia en la teva tria educativa

Presentació de Portes Obertes ESO 2020: https://agora.xtec.cat/inspm/estudis/eso/

Jornada telemàtica de Portes Obertes de Cicles Formatius el 12 de maig

El dimarts 12 de maig, al llarg de la tarda, obrirem una sala virtual de consulta sobre els Cicles Formatius (característiques dels estudis, sortides professionals…). Disposarem dels caps de Departament de cada cicle segons l’horari especificat a sota.

Per accedir només caldrà clicar sobre aquest enllaç:

Només en cas d’entrar des d’un mòbil caldria descarregar l’aplicació jitsi.meet. Un cop a la sala respectarem els torns de paraula (per demanar-la es clicarà sobre la maneta que apareix a la part inferior esquerra de la pantalla) i/o utilitzarem el xat per escriure-hi (símbol a la dreta de la maneta).

Més endavant farem una nova sessió per a Batxillerat.

Horaris:

16:00 a 16:45: CAFEMN
17:00 a 17:45: FPB i PFI
18:00 a 18:45: RESTA DE CICLES DE GRAU MITJÀ
19:00 a 19:45: CICLES DE GRAU SUPERIOR

Concrecions sobre l’avaluació de Batxillerat

1r batxillerat:

– La nota de cada matèria es confeccionarà prenent com a referencia les  notes del 1r i el 2n trimestres. Les activitats del 3r trimestre serveixen per pujar la nota.

– Als alumnes amb una o dues avaluacions suspeses els hi proporcionarem la manera de recuperar-les segons els acords de cada departament. Aquests alumnes, en principi,  podran recuperar la matèria  al setembre.

– Aconsellem que no perdin la possibilitat d’adquirir els coneixements treballats durant el 3r trimestre ja que seran necessaris per assolir els continguts de 2n de batxillerat.

– La nota que obtinguin ara els hi servirà per millorar la nota mitjana de batxillerat i per tant la nota d’accés a estudis posteriors.

2n batxillerat

– La nota de cada matèria es confeccionarà prenent com a referència les  notes del 1r i el 2n trimestres. Les activitats i/o exàmens del 3r trimestre serveixen per pujar la nota, depenent dels acords de cada departament.

– Als alumnes amb una o dues avaluacions suspeses els hi proporcionarem la manera de recuperar-les segons els acords de cada departament.

– Els alumnes tenen la possibilitat de millorar la nota de la tercera avaluació amb mecanismes similars als de les recuperacions.

– Els hi recomanem seguir amb la preparació de les matèries per millorar la nota mitjana de batxillerat i preparar millor les PAU.

Pràctica de textos argumentatius

La Marina García, de 1r B de batxillerat, ha estat treballant el text argumentatiu amb un dels alumnes del Màster per al professorat novell que fan pràctiques a l’IPM, en Dani Cullell. Tots, alumnat i aspirant a professor, han fet una molt bona feina que ha conclòs amb una carta al director que cadascun d’ells va enviar a diferents mitjans. El cas és que El Punt Diari ha publicat la carta de la Marina i ens ha semblat interessant enllaçar-la com a reconeixement pel seu treball:

Informació sobre la 3ª Avaluació

Benvolgudes famílies,

aquesta setmana s’han publicat les instruccions de la 3ª Avaluació pel Departament d’Educació. Aquestes han estat tractades en reunions telemàtiques pels diferents equips de treball del centre. La informació més rellevant es la següent:

  • Es manté l’acció educativa promovent aprenentatges competencials sense replicar els horaris presencials.
  • Es fomenta el seguiment tutorial telemàtic.
  • Les activitats fetes el tercer trimestre es sumen a les notes obtingudes fins el segon. Seria un greu error abandonar-se aquest tercer trimestre, doncs les mancances podrien perjudicar els resultats de cursos posteriors.
  • Es preveu mecanismes de recuperació d’avaluacions suspeses i matèries pendents de cursos anteriors.
  • Es preveu el manteniment dels calendaris del curs, probablement sense retorn a les aules.
  • La promoció de curs o d’etapa educativa no està garantida. Només es pot assegurar que no s’aplicaran criteris que puguin resultar perjudicials atenent l’excepcionalitat del moment.
  • Ha de sortir un calendari per a les proves de compleció i proves d’accés a Cicles.
  • L’alumnat de 1r de Batxillerat ha de planificar el Treball de Recerca en la mesura que el confinament li ho permeti. Els tutors hi són al darrere.

Avui, divendres 24 d’abril, s’ha fet pública la informació més recent sobre les PAU. En el moment que l’equip de Batxillerat haig pogut analitzar-la procedirem a penjar una nova entrada al web. També ho farem amb les informacions que apareguin al respecte dels Cicles formatius.