Llengües estrangeres

mesinfo

El desplegament del currículum de l’Anglès com la primera llengua estrangera es fa seguint la normativa de la Generalitat.

En acabar l’ensenyament secundari, l’alumnat ha de poder comprendre i produir missatges orals i escrits amb propietat, autonomia i creativitat en la llengua anglesa.

El centre ofereix la possibilitat de cursar Francès i Alemany com a matèries optatives a l’ESO i al Batxillerat.

Els requisits per accedir a aquestes optatives són:

  1. El compromís de la família d’escollir l’optativa triada durant tota l’ESO.
  2. Tenir facilitat per aprendre llengües i un bon nivell en general.

La certificació de llegües estrangeres es realitza a diferents nivells del Marc Comú Europeu de Referència: Anglès (B1 i B2), Francès (A2 i B1) i Alemany (A2 i B1).

Programa experimental de certificació de llengües estrangeres Alemany Francès