Matriculacions 2020-21

Matrícula a l’ESO

13 al 17 de juliol de 2020

     • Full de matrícula. Info
     • Autorització imatges públiques (menors de 14 anys). Info
    • Autorització imatges públiques (majors 14 anys). Info
   • Declaració sobre l’opció de rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa.  Info
   • Carta de compromís educatiu Info
   • Cita prèvia – Matrícula ESO Obrir (Només en el cas que no es pugui enviar la documentació per correu electrònic)

 


Matrícula al Batxillerat

Només per als alumnes del centre:

   • Que estaven pendents dels exàmens de setembre (7 al 10 de setembre)
    • Full de matrícula. Info
    • Carta de compromís. Info

Alumnes admesos de preinscripció al Batxillerat:

8 al 14 de juliol de 2020

   • Full de matrícula. Info
   • Autorització imatges públiques. Info
   • Carta de compromís educatiu. Info
   • Cita prèvia – Matrícula Batxillerat Obrir (Només en el cas que no es pugui enviar la documentació per correu electrònic)

 


Matrícula a la Formació Professional Bàsica

Del 2 al 4 de setembre de 2020

Només per als alumnes del centre

   • Full de matrícula per als alumnes que repeteixen 1r o 2n FPB o passen a 2n FPB. Info
   • Carta de compromís educatiu omplert i signat. Info

Alumnes de nou ingrés 

   • Full de matrícula. Info
   • Autorització imatges públiques. Info
   • Contracte pedagògic. Info
   • Autorització ús serveis i recursos digitals. Info
   • Carta de compromís educatiu omplert i signat. Info

 


Matrícula a Programes de Formació i Inserció (PFI)

1 al 10 de setembre de 2020

Alumnes de nou ingrés

     • Full de matrícula. Obrir
     • Acord formatiu. Obrir
     • Autorització imatges públiques. Info
     • Carta de compromís educatiu. Obrir

 


Matrícula a Cicles formatius de Grau Mitjà

Només per als alumnes del centre (fins el 10 de juliol de 2020) Info

    • Que han acabat 4t d’ESO.
    • Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de CFGM.

 

Alumnes admesos de preinscripció a CFGM (1 al 7 de setembre de 2020)

    • Full de matrícula Info
    • Autorització imatges públiques Info
    • Carta de compromís educatiu omplert i signat Info

 

Exclusiu alumnat del CFGM Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi natural:

    • Full de matrícula. Info
    • Autorització imatges públiques. Info
    • Característiques del Cicle Formatiu. Info
    • Compromís de treball responsable. Info
    • Pressupost material. Info
    • Carta pares pressupost sortides. Info

 

Cita prèvia – Matrícula Grau Mitjà Obrir (Només en el cas que no es pugui enviar la documentació per correu electrònic)

 


Matrícula a Cicles formatius de Grau Superior

Només per als alumnes del centre (fins el 10 de juliol de 2020). Info

   • Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de CFGS.
   • Full pagament preu públic . Info

 

Alumnes admesos de preinscripció a CFGS (1 al 7 de setembre de 2020)

    • Full de matrícula. Info
    • Autorització imatges públiques. Info
    • Carta de compromís educatiu omplert i signat. Info

Cita prèvia – Matrícula Grau Superior Obrir (Només en el cas que no es pugui enviar la documentació per correu electrònic)