Matriculacions

Matrícula a l’ESO

Alumnes de nou ingrés a 1r d’ESO. Curs 2018-2019  Info

Alumnes de nou ingrés a 2n, 3r, 4t d’ESO Info

Autorització imatges públiques. Info

Declaració sobre l’opció de rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa.  Info

Carta de compromís educatiu. Info


Matrícula al Batxillerat

Només per als alumnes del centre:

Que han acabat 4t d’ESO Info
Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de Batx Info

Alumnes de nou ingrés al Batxillerat Info

Tria d’itinerari primer de batxillerat   Itinerari

Carta de compromís educatiu. Info

Autorització imatges públiques. Info


Matrícula a la Formació Professional Bàsica

Només per als alumnes del centre Info
Alumnes de nou ingrés Info

Autorització ús imatges Info
Contracte pedagògic Info
Autorització ús serveis i recursos digitals Info
Carta de compromís educatiu Info


Matrícula a Programes de Formació i Inserció (PFI)

Alumnes de nou ingrés Info

Acord formatiu Info

Autorització ús imatges Info
Carta de compromís educatiu Info


Matrícula a Cicles formatius de grau mitjà

Només per als alumnes del centre:

Que han acabat 4t d’ESO Info

Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de CFGM Info

Alumnes de nou ingrés Info

Carta de compromís educatiu. Info

Autorització imatges públiques. Info


Matrícula a Cicles formatius de grau superior

Només per als alumnes del centre:

Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de CFGS Info

Alumnes de nou ingrés Info

Carta de compromís educatiu. Info

Autorització imatges públiques. Info

Full pagament preu públic (es lliurarà a la secretaria)


Matrícula al Curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau
superior (CAS)

Alumnes de nou ingrés Info

Full de dades per la matrícula Info

Autorització imatges públiques. Info

Carta de compromís educatiu. Info

Full i comprovant pagament preu públic Info