Matriculacions 2019-20

Matrícula a l’ESO


Alumnes de nou ingrés a 1r d’ESO. Curs 2019-2020  Info

Alumnes de nou ingrés a 2n, 3r, 4t d’ESO Info

Autorització imatges públiques (menors de 14 anys). Info

Autorització imatges públiques (majors 14 anys). Info

Declaració sobre l’opció de rebre l’ensenyament de la religió o l’atenció educativa alternativa.  Info


Matrícula al Batxillerat

Només per als alumnes del centre: 1 al 3 de juliol de 2019

Que han acabat 4t d’ESO.Info

Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de Batx.Info

Alumnes de nou ingrés al Batxillerat: 9 al 15 de juliol de 2019 Info

Tria d’itinerari primer de batxilleratInfo

Tria d’itinerari segon de batxilleratInfo

Autorització imatges públiques. Info


Matrícula a la Formació Professional Bàsica

Del 1 al 5 de juliol i del 4 al 6 de setembre de 2019

Només per als alumnes del centre

Que repeteixen 1r FPB o passen a 2n FPB. Info

Alumnes de nou ingrés Info

Autorització imatges públiques. Info

Contracte pedagògic. Info

Autorització ús serveis i recursos digitals. Info


Matrícula a Programes de Formació i Inserció (PFI)

Del 2 al 9 de setembre de 2019

Alumnes de nou ingrésInfo

Acord formatiuInfo

Autorització imatges públiques. Info


Matrícula a Cicles formatius de grau mitjà

Del 9 al 15 de juliol de 2019

Només per als alumnes del centre:

Que han acabat 4t d’ESO. Info

Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de CFGM. Info

Alumnes de nou ingrés Info

       Exclusiu alumnat del CAFEMN

Autorització imatges públiques. Info


Matrícula a Cicles formatius de grau superior

18 al 23 de juliol de 2019

Només per als alumnes del centre:

Que repeteixen curs o passen de 1r a 2n de CFGS. Info

Alumnes de nou ingrés. Info

Autorització imatges públiques. Info

Full pagament preu públic (es lliurarà a la secretaria)