Pla d’Impuls de Llengües Estrangeres

Departaments de Ciències Experimentals / Matemàtiques / Llengua Anglesa

Dins de les diverses línies proposades per impulsar l’aprenentatge de les llengües estrangeres i contextualitzar el seu aprenentatge des de la interdisciplinarietat, l’INS Infanta Isabel d’Aragó proposa un Pla d’Impuls de Llengües Estrangeres (PILE) oferint una línea d’ESO que inclou una assignatura comú impartida en llengua anglesa a lo llarg de tota l’ESO: ciències naturals a primer d’ESO, matemàtiques a segon d’ESO i física i química, i biologia i geologia a tercer d’ESO, la matèria optativa About science a 3r d’ESO i, finalment, les matemàtiques a 4t d’ESO.

Activitats al laboratori

 

 

 

 

L’anima de projecte es centre en una sèrie de objectius i necessitats:

1r   L’objectiu fonamental del nostre projecte és l’augment de la presència de l’anglès en el currículum comú dels alumnes d’ESO.

2n   En segon lloc, es pretén millorar la competència lingüística comunicativa en anglès dels alumnes, especialment a nivell oral.

3r   Amb aquest projecte també pretenem augmentar l’interès dels alumnes per l’estudi de les llengües estrangeres, en aquest cas l’anglès; aprofundir en la metodologia AICLE com a eina de treball.

S’ha de emfatitzar que els alumnes del projecte cursen una matèria curricular en anglès:

  • amb un grau d’assoliment dels coneixement de la matèria iguals als alumnes que cursen la matèria en català,
  • realitzant les mateixes activitats experimentals que la resta d’alumnes,
  • resolent exercicis amb el mateix grau de dificultats, i
  • amb el suport del professorat d’anglès per la revisió de materials i eines per fomentar l’ús de la llengua oral

 

 

 

 

Des dels inicis del projecte (2009) fins al curs actual les diverses promocions han anar incrementant l’ús oral de la llengua anglesa a l’aula, proposant-nos en l’actualitat millorar l’ús del llenguatge escrit i la precisió del vocabulari específic.

D’altra banda als participants del projecte se’ls ofereix la possibilitat de participar en un viatge – curs a Anglaterra (Broadstairs) de dues setmanes a inicis de setembre, abans de començar 4t d’ESO. El conjunt d’activitats d’aprenentatge de la llengua anglesa realitzades a Broadstairs, l’experiència vital d’una sortida a l’estranger d’aquesta durada fora de la família, la cohesió assolida per el grup, la relació del professorat amb les famílies participants, les noves experiències fruit de la relació amb altres famílies i altres estudiants i, en conseqüència, altres cultures, més un llarg etcètera, han contribuït de forma molt positiva a incrementar el sentiment de pertinència de centre de les pròpies famílies, i la cohesió de les mateixes al centre.