Projecte Lingúístic

El projecte lingüístic té com a objectiu fonamental aconseguir que tot l’alumnat assoleixi, en acabar el període d’escolarització obligatòria, la competència lingüística plena en català i castellà, a més d’una competència suficient en anglès, d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de les llengües. Al mateix temps, també es fixa com a objectiu que els alumnes que així ho desitgin puguin aprendre una segona llengua estrangera (francès o alemany) al llarg de l’ESO i també al Batxillerat.

 

Consulta el nostre Projecte Lingüístic