Certificat acadèmic

Tramitació de certificats d’estudis cursats al Institut Infanta Isabel d’Aragó i centres adscrits

Documentació que cal aportar

  • Full de sol·licitud emplenat i signat (per l’alumne o tutor)
  • Original i còpia DNI, NIE o passaport de l’interessat/interessada.

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 7 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 10 dies.

Durant els períodes vacacionals del calendari escolar, el personal de Secretaria no tramitarà certificats ni títols.

Arxius per descarregar: