Pla d’Acció Tutorial (PAT)

 L’acció tutorial és el conjunt d’actuacions educatives que contribueixen a desenvolupar i potenciar capacitats bàsiques de l’alumnat, a orientar-lo per tal d’aconseguir la seva maduració i autonomia i a ajudar-lo a prendre decisions coherents i responsables. Així, ha de garantir la coordinació del professorat que intervé amb un mateix alumnat i en l’atenció a la diversitat, i la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge. El Pla d’Acció Tutorial és el document, aprovat pel claustre de professors, que recull els acords de centre per a la programació d’activitats amb què assolir aquests fins.

Podeu consultar el nostre PAT en aquest enllaç.