Declaració Responsable

Descarregueu el document ,
l’ha de signar el tutor/a legal
i que l’alumne el lliuri al tutor/a del centre

 

Descarregueu el document
signeu-lo i lliureu-lo al tutor/a del centre