Certificat de Català

Certificat d’acreditació de Català

Tramitació de certificats d’acreditació de reconeixement dels nivells B2 i C1 de català per escolaritat reglada no universitària

La Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya reconeix l’equivalència dels coneixements de català i delega als centres l’expedició del corresponent certificat.

El certificat el podeu sol·licitar a qualsevol centre de secundària públic de Catalunya.

Els requisits varien segons els estudis que s’han cursat i els anys en els que es van realitzar.

Taula equivalències

Titulació Nivell Requisits
Títol de Graduat Escolar (EGB)

B

 • El títol corresponent (EGB, FP1, BUP, FP2)
 • Que s’hagin cursat tots els estudis a Catalunya.
 • Que s’hagi cursat Llengua catalana en la totalitat dels estudis.
 • Estudis iniciats a partir del curs 1978/1979 (són els nascuts a partir de l’any 1972).
Títol BUP

C

Títol de tècnic/a especialista (FP2)

C

Títol d’ ESO

C

 • Títol d’ESO
 • Que s’hagin cursat a Catalunya almenys 3 cursos de primària i tota l’ESO.
 • Que s’hagi cursat Llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
 • A partir del curs 2007/2008 haver aprovat la matèria Llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats (el títol d’ESO no garanteix que s’hagi superat la matèria).
Títol de Batxiller (LOGSE, LOE)

C

 • Títol de batxillerat LOGSE
 • Que s’hagin cursat a Catalunya almenys 3 cursos de primària i 5 cursos entre ESO i batxillerat
 • Que s’hagi cursat llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.
Per a més informació podeu consultar la pàgina web de Política Lingüística

Documentació que cal aportar

 • Full de sol·licitud emplenat i signat
 • Original i còpia DNI, NIE o passaport de l’interessat/da.
 • Títol original i còpia dels estudis que permeten l’accés al certificat d’ equivalència.
 • Original i còpia de documentació acreditativa d’ haver cursat els estudis a Catalunya i haver cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979 (cursos anteriors no podem expedir el certificat).

Poden ser llibres d’ escolaritat o certificats expedits pels centres on s’han cursat els estudis.

La secretaria del centre emetrà el certificat en un període màxim de 7 dies des de la data de sol·licitud, llevat dels períodes de preinscripció i matrícula, on el termini serà de 10 dies.

Durant els períodes vacacionals del calendari escolar, el personal de Secretaria no tramitarà certificats ni títols.

Arxius per descarregar: