Delegats de classe (pares)

Molts centres compten amb la figura de les mares i pares delegats de classe, que s’encarreguen de fer d’enllaç entre les famílies del grup i el tutor o tutora, l’escola i l’AMPA, i afavoreixen l’acció tutorial i també la creació de vincles, tant entre les famílies com entre les famílies i l’escola.

De la mateixa manera que els vostres fills poden escollir els delegats perquè els representin en els òrgans de participació del centre, les famílies també podeu escollir els pares i mares delegats de la classe dels fills.

Les mares i pares delegats s’ofereixen voluntàriament cada inici de curs. Durant el curs escolar, són els encarregats de representar el col·lectiu de famílies del grup classe: en recullen les necessitats, interessos i expectatives, i n’afavoreixen la implicació per a la millora de la convivència, l’acompanyament escolar i l’acció tutorial.

És recomanable que aquest càrrec sigui rotatori entre les famílies del grup durant l’escolarització dels fills per donar la possibilitat que el màxim de famílies gaudeixin d’aquesta experiència.

En què consisteix?

Els delegats de classe són els representants dels pares i mares de cada grup classe que fan d’enllaç entre l’escola i les famílies. Recullen les inquietuds, iniciatives i suggeriments dels pares i mares del curs i els canalitzen cap al tutor o tutora, l’equip directiu o l’AMPA, segons convingui.

 Quines funcions tenen els delegats/delegades d’aula?
– Informar sobre el que passa a l’escola a la resta de famílies, explicar les novetats.
– Traspàs de dubtes i/o suggeriments de les famílies al mestre tutor/a.
–  Fer d’enllaç, informant, col•laborant amb l’escola fent difusió de notícies, propostes, temes a debatre o bé quan es demana ajuda per festes, sortides, etc.
– Col•laborar amb l’AMPA, fomentar i motivar la participació dels pares i mares.
– Impuls de les activitats adreçades a les famílies que es fan a l’escola.
Actuar com a informador/a, essent la persona amb més contacte amb la junta de l’AMPA podrà transmetre moltes informacions d’interès, com orientar i assessorar a les famílies, on recórrer, segons les necessitats dels pares i mares de l’escola.
– Els delegats i delegades recolliran l’opinió de la majoria de les famílies del centre, però mai seran transmissors de queixes o bé de problemes individuals que puguin sorgir.
– No els correspon intervenir en temes personals d’un alumne i/o els seus pares amb el tutor. Tampoc intervenir en qüestions pedagògiques, les quals corresponen als professionals de l’educació: mestres, monitors, auxiliars…