Biblioteca escolar

La Biblioteca Escolar impulsa el Pla de lectura del centre (PLEC).

El PLEC és un document de centre que, a partir de les necessitats detectades en una anàlisi prèvia, recull els objectius, les metodologies i les estratègies necessàries per assegurar l’assoliment de la capacitat de llegir, de comprendre i d’interpretar textos, la capacitat d’utilitzar la lectura com a eina d’accés a la informació i desenvolupar l’hàbit lector i el gust per llegir.

La biblioteca és un espai d’aprenentatge constant i un eix fonamental per adquirir l’hàbit lector.

L’escola manté curs darrera curs el projecte d’organització del fons bibliogràfic. Es continua potenciant l’ús i l’assistència de l’alumnat a la Biblioteca en horari lectiu. A més, hi ha un grup de nens i nenes voluntaris de 6è de Primària, que ajuden al préstec o a les tasques de biblioteca a les hores del pati, sota la de la coordinadora.

La Biblioteca de la nostra escola té com a objectiu ajudar a l’alumnat en la recerca d’informació desenvolupant les seves habilitats d’usuaris de biblioteca. A més es porten a terme altres activitats de motivació a la lectura i activitats de caire cultural en general.

 

A la Biblioteca Escolar es gestiona: el carnet de biblioteca, el servei de préstec, el conta-contes (amb la col·laboració de les famílies i d’altres adults interessats), la relació amb la Biblioteca Pública, potenciar el Pla Lector, incentivar la participació d’activitats que ajudin a l’impuls a la lectura, com l’hora del conte i “les maletes viatgeres”.