Projecte GEP

El Departament ha impulsat un Programa d’experimentació del plurilingüisme que ha permès iniciar el professorat d’aquests centres en la metodologia del tractament integrat de llengua estrangera i continguts, i preveure les accions necessàries per al desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe en els centres. Aquest serà el segon any de participació en aquest projecte.

El fet de formar part del projecte ens permet participar en la convocatòria per poder sol·licitar un auxiliar de conversa per al curs 2019/20. Quan s’obri el termini el centre presentarà  la sol·licitud. En el cas que ens sigui assignat un/a auxiliar de conversa les actuacions previstes seran les següents:

  • Suport d’una sessió setmanal als diferents grups de Cicle Mitjà i Superior per tal de reforçar les destreses orals de l’alumnat, proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de la llengua i realitzar pràctiques específiques de conversa. Ens ajudarà a fomentar la motivació i l’interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen, així com del conjunt de països de la mateixa parla. Donat que al nostre centre la llengua anglesa s’imparteix principalment en sessions desdoblades de mig grup, això ens ocuparà 8 hores setmanals. Les 3 hores restants les dedicarem a realitzar activitats i suports de manera planificada i coordinada al Cicle Inicial o altres grups flexibles de Cicle Superior que mostrin habilitats en l’adquisició de la llengua.
  • Es preveu també una hora de coordinació i de planificació de les activitats setmanals per facilitar al màxim la integració de l’auxiliar en el centre i amb els docents de referència.

La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica. Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

 

Objectius del programa

  • Millorar el nivell de competència en llengua estrangera de l’alumnat que participa en el programa.
  • Facilitar estratègies organitzatives als centres per planificar la incorporació progressiva de l’ensenyament de llengües estrangeres curriculars a través de matèries no lingüístiques.
  • Acompanyar i orientar els centres educatius per al desplegament i implementació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.
  • Oferir assessorament metodològic i formació als professors per tal que incorporin en la seva docència estratègies AICLE i d’aprenentatge basat en projectes (ABP), estratègies d’intercomprensió i pràctiques diversificades per a la gestió del coneixement en diverses llengües.
  • Promoure la col·laboració docent, especialment entre el docent de matèria i l’especialista de llengua estrangera, i per al desenvolupament de projectes transversals des d’una concepció de l’aprenentatge globalitzadora.
  • Proposar als centres recursos complementaris per incrementar les oportunitats d’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.
  • Promoure la interacció entre els centres del programa, amb l’objectiu d’intercanviar experiències docents i bones pràctiques educatives per a la promoció de l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres curriculars.
  • Afavorir la participació i implicació de la comunitat educativa en el projecte plurilingüe del centre.