Consell escolar

Com indica el Departament d’Ensenyament el consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director, professorat, alumnat, personal d’administració i serveis, etc.

En els centres públics, la funció principal del consell escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l’organització del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, etc.

Els membres del consell escolar són elegits per un període de quatre anys i es renoven per meitats cada dos anys.

En l’actualitat, el consell escolar de la nostra escola està format per les següents persones:

 • Director: Emili Llauradó
 • Cap d’estudis: Elena Llàçer
 • Secretari del centre: Pep Màsip
 • Representant del claustre: 
 • Representant del claustre: 
 • Representant del claustre: 
 • Representant del claustre: 
 • Representant del claustre: 
 • Representant del claustre:
 • Representant dels pares i mares: 
 • Representant dels pares i mares:
 • Representant dels pares i mares: 
 • Representant dels pares i mares: 
 • Representant dels pares i mares: 
 • Representant de l’AMPA: 
 • Representant del personal d’administració i serveis (PAS): Joan Carles
 • Representant del personal d’atenció educativa (PAE):