Projecte educatiu

La llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació (article 91) estableix que tots els centres educatius vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han de disposar de projecte educatiu.

Els centres del sistema educatiu català han de recollir els principis rectors del sistema educatiu establerts a l’article 2 de la Llei 12/2009. A més, els centres de titularitat pública hi ha d’incloure els principis específics que s’estableixen a l’article 93 de la Llei 12/2009.

El projecte educatiu, que és la màxima expressió de l’autonomia dels centres, recull la identitat del centre, n’explicita els objectius, n’orienta l’activitat i hi dóna sentit amb la finalitat que els alumnes assoleixen les competències bàsiques i el màxim d’aprofitament educatiu, d’acord amb el marc proporcionat pel Decret 102/ 2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius, que situa la presa de decisions en l’àmbit del centre per enfortir la institució escolar i el lideratge educatiu.

Projecte Educatiu (documents de centre)

Projecte Educatiu de Centre (PEC) PEC Pràctiques 1
Projecte Lingüístic (PL) PL Pràctiques 1-2018
NOFC NOFPràctiques 1
Carta de compromís educatiu cartacompromisPràctiques1