Instal·lacions elèctriques i automàtiques

DURADA: 2 CURSOS   2000H

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Electricitat – Electrònica

Obtenció del carnet d’instal·lador autoritzat en baixa tensió.

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL:

Aquest professional serà capaç de:

Configurar i calcular instal·lacions i equips.
Muntar els elements components de xarxes de distribució de baixa tensió i elements auxiliars.
Muntar els equips i canalitzacions associades a les instal·lacions elèctriques i automatitzades.
Muntar infrastructures de telecomunicacions en edificis.
Instal·lar i mantenir màquines elèctriques rotatives i estàtiques.
Mantenir i reparar instal·lacions i equips.
Establir la logística associada al muntatge i manteniment.
Elaborar pressupostos, documentació tècnica i documentació administrativa.
Verificar el funcionament de la instal·lació.

CAMP PROFESSIONAL:

Electricista industrial i d’instal·lacions elèctriques d’edificis.
Muntador o muntadora de centres de producció elèctrica i de quadres elèctrics.
Instal·lador o instal·ladora de línies elèctriques, equips electrònics en edificis, antenes i equips telefònics.
Reparador o reparadora d’electrodomèstics.
Electricista de construcció.
Electricista de manteniment.
Instal·lador o instal·ladora i mantenidor o mantenidora de sistemes domòtics.
Muntador o muntadora d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

MÒDULS:

Automatismes industrials
Instal·lacions elèctriques d’interior
Electrònica
Electrotècnia
Formació I orientació laboral
Instal·lacions distribució
Infrastructures telecomunicacions
Instal·lacions domòtiques
Instal·lacions solars
Màquines elèctriques
Instal·lacions elèctriques especials
Empresa i iniciativa emprenedora
Síntesi
Formació en centres de treball