PFI Auxiliar de Vivers i Jardins

mesinfo

 

Família professional: Agrària
Títol de referència: Professional bàsic en agro-jardineria i composicions florals
Durada total: 1000 hores

Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

 1. Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
 2. Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques.
 3. Accions de seguiment i orientació de l’alumne.

Els mòduls d’aquest perfil professional són els que a continuació es relacionen:

 • 3053. Operacions bàsiques de producció i manteniment de plantes en vivers i centres de jardineria.
 • 3055. Operacions bàsiques en instal·lació de jardins, parcs i zones verdes.
 • 3056. Operacions bàsiques per al manteniment de jardins, parcs i zones verdes.
 • MFPE004. Treballs auxiliars en l’elaboració de composicions amb flors i plantes.
 • MFPE005. Serveis bàsics de floristeria i atenció al públic.
 • MFCT. Formació en Centres de Treball.
 • MPI. Projecte Integrat.
 • MPRL. Prevenció de Riscos Laborals.

Aquest perfil desenvolupa les següents competències:

 1. Preparar i realitzar operacions auxiliars de muntatge, manteniment, neteja i desinfecció d’infraestructures, instal·lacions, dependències de floristeria, maquinària i equips, segons procedeixi, garantint e l seu funcionament i higiene.
 2. Preparar el terreny i el substrat per a la implantació i producció del material vegetal, tenint en compte el seu ús posterior, amb la maquinària, eines i estris necessaris.
 3. Sembrar, plantar o trasplantar cultius, distribuint-los sobre el terreny d’acord a les especificacions i aconseguint un bon arrelament.
 4. Regar el cultiu i realitzar les tasques culturals utilitzant les tècniques que assegurin la satisfacció de l e s seves necessitats hídriques i el bon desenvolupament del cultiu.
 5. Abonar els cultius de forma homogènia i aplicar tractaments fitosanitaris, en la dosi, moment i amb l’equip indicat, per satisfer les seves necessitats o manques nutritives i per mantenir la sanitat de les plantes.
 6. Rebre i emmagatzemar material de floristeria i auxiliars, atenent lescaracterístiques del producte acabat.
 7. Realitzar els treballs bàsics per a la multiplicació sexual del material vegetal, per dur a terme les tasques de producció de planta en viver.
 8. Muntar i desmuntar treballs de decoració floral cuidant la seva presentació per al punt de venda, seguint els criteris del personal decategoria superior, atenent a la tipologia dels materials i matèries primes emprades i el seu tractament.
 9. Embolcallar composicions florals i/o amb plantes amb criteris estètics per a seu òptima presentació, aplicant tècniques d’atenció alclient.
 10. Realitzar la neteja i cura de zones enjardinades, executant petites reparacions.
 11. Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en la seva activitat laboral, utilitzant les ofertes formatives al seu abast i localitzant els recursos mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació.
 12. Complir les tasques pròpies del seu nivell amb autonomia i responsabilitat, emprant criteris de qualitat i eficiència en el treball assignat i efectuant-lo de forma individual o com a membre d’un equip.
 13. Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i competència de les diferents persones que intervenen en el seu àmbit de treball, contribuint a la qualitat del treball realitzat.
 14. Assumir i complir les mesures de prevenció de riscos i seguretat laboral en la realització de les activitats laborals evitant danys personals, laborals i ambientals.
 15. Actuar amb esperit emprenedor, iniciativa personal i responsabilitat en la realització dels procediments de la seva activitat professional.
 Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents:
 • Peó agrícola.
 • Peó agropecuari.
 • Peó en horticultura.
 • Peó en fructicultura.
 • Peó en cultius herbacis.
 • Peó en cultius de flor tallada.
 • Peó de jardineria.
 • Peó de viver.
 • Peó de centres de jardineria.
 • Peó de camps esportius.
 • Peó de floristeria.
 • Auxiliar de floristeria.
 • Auxiliar de magatzem de flors.