CFFPB Electricitat i electrònica

Més informació de la Formació Professional Bàsica Obrir

Família professional: Electricitat i electrònica
Títol de referència: Títol Professional Bàsic en Electricitat i Electrònica (RD 127/2014, de 28 de febrer i RD 356/2014, de 16 de maig)
Durada total: 2000 hores

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar operacions auxiliars en el muntatge i manteniment d’elements i equips elèctrics i electrònics, així com en instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions per a edificis i conjunts d’edificis, aplicant les tècniques requerides, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents i comunicant-se de forma oral i escrita en llengua catalana i castellana i a nivell bàsic en llengua anglesa.

Mòduls professionals:

 • Ciències aplicades I
 • Ciències aplicades II
 • Comunicació i societat I
 • Comunicació i societat II
 • Entorn laboral
 • Tutoria
 • Instal•lacions elèctriques i domòtiques
 • Instal•lacions de telecomunicacions
 • Equips elèctrics i electrònics
 • Instal•lació i manteniment de xarxes per a transmissió de dades
 • Síntesi
 • Formació en centres de treball
QUALIFICACIONS  PROFESSIONALS INCLOSES EN EL TÍTOL
Qualificació completa Denominació UC
ELE255_1 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. UC0816_1 Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions elèctriques de baixa tensió i domòtiques en edificis.
UC0817_1 Realitzar operacions de muntatge d’instal·lacions de telecomunicacions.
ELE481_1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment d’equips elèctrics i electrònics UC1559_1 Realitzar operacions d’acoblament en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics
UC1560_1 Realitzar operacions de connexió en el muntatge d’equips elèctrics i electrònics
UC1561_1 Realitzar operacions auxiliars en el manteniment d’equips elèctrics i electrònics.
Qualificació incompleta Denominació UC
IFC361_1 Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics. UC1207_1 Realitzar operacions auxiliars de muntatge d’equips microinformàtics.