Jardineria i floristeria

mesinfo
DURADA: 2 CURSOS (2000 hores)

FAMÍLIA PROFESSIONAL: Agrària

Empreses col·laboradores a la FP Dual

 

COMPETÈNCIA PROFESSIONAL PERSONALS I SOCIALS:

Realitzar replantejaments de projectes de jardineria i de restauració del paisatge seguint les indicacions dels plànols.

Preparar el terreny amb la maquinària seleccionada, realitzant la regulació dels equips i garantint que en les tasques s’apliquen bones pràctiques.

Preparar els substrats utilitzant les eines i els mitjans adequats per a cada espècie vegetal.

Muntar i mantenir instal•lacions, infraestructures senzilles i equipament interpretant plànols d’instal•lació i manuals de manteniment.

Realitzar les tasques de sembra i/o plantació del material vegetal complint les especificacions del projecte.

Realitzar les tasques de conservació i de reposició dels elements vegetals i no vegetals del jardí aplicant les tècniques adequades.

Quantificar els agents beneficiosos i perjudicials per als cultius, utilitzant els mètodes de mostratge establerts.

Preparar i aplicar el tractament fitosanitari necessari interpretant la documentació tècnica.

Realitzar la collita de fruits i de llavors, la propagació i el cultiu de plantes i pans d’herba mantenint les condicions de seguretat i atenent la programació de treball.

Realitzar l’embalatge, l’etiquetatge i el condicionament de comandes per a la seva expedició i el seu transport, seguint les instruccions rebudes.

Manejar equips i maquinària seguint les especificacions tècniques.

Manejar el sistema de reg, optimitzant l’aprofitament d’aigua i verificant que les necessitats hídriques dels cultius estiguin cobertes.

Organitzar sales i aparadors aplicant criteris tècnics.

Realitzar composicions florals i projectes de decoració amb plantes naturals i/o artificials aplicant les tècniques establertes.

Assessorar tècnicament el client descrivint les característiques dels productes i dels serveis oferts, justificant-ne la necessitat i valorant els objectius de l’empresa.

Comercialitzar productes i serveis de jardineria i floristeria aplicant les tècniques de venda i de màrqueting.

Adaptar-se a les noves situacions laborals originades per canvis tecnològics i organitzatius en els processos productius, actualitzant els seus coneixements utilitzant els recursos existents per a l’aprenentatge al llarg de la vida i les tecnologies de la comunicació i de la informació.

Actuar amb responsabilitat i autonomia en l’àmbit de la seva competència, organitzant i desenvolupant el treball assignat cooperant o treballant en equip amb altres professionals en l’entorn de treball.

Resoldre de forma responsable les incidències relatives a la seva activitat, identificant les causes que les provoquen, dins de l’àmbit de la seva competència i autonomia.

Comunicar-se eficaçment, respectant l’autonomia i la competència de les diferents persones que intervenen en l’àmbit de la seva feina.

Aplicar els protocols i les mesures preventives de riscos laborals i de protecció ambiental durant el procés productiu, per evitar danys en les persones i en l’entorn laboral i ambiental.

Aplicar procediments de qualitat, d’accessibilitat i de disseny per a tothom en les activitats professionals incloses en els processos de producció o prestació de serveis.

Realitzar la gestió bàsica per a la creació i el funcionament d’una petita empresa i tenir iniciativa en la seva activitat professional.

Exercir els seus drets i complir amb les obligacions derivades de la seva activitat professional, d’acord amb el que estableix la legislació vigent, participant activament en la vida econòmica, social i cultural.

Interpretar en llengua anglesa documents tècnics senzills i les comunicacions bàsiques en els circuits d’una empresa del sector de la jardineria i de la floristeria.

ENTORN PROFESSIONAL:

Aquest professional exercirà l’activitat en empreses públiques i privades dedicades a la instal•lació, el manteniment i la millora de jardins d’interior, d’exterior i zones verdes, a la producció de plantes i pans d’herba en viver i a la creació i elaboració de composicions i ornamentacions amb flors i plantes. A més, desenvoluparà activitats de comercialització i distribució, tant per compte propi com aliè.

Així mateix, estarà capacitat per realitzar tractaments plaguicides, segons l’activitat regulada per la normativa, i d’acord amb la legislació sobre prevenció de riscos laborals.

Les principals ocupacions i llocs de treball són:

Personal treballador d’horts, de vivers i de jardins.

Personal jardiner, en general.

Personal jardiner cuidador de camps d’esport.

Personal treballador de parcs urbans, de jardins històrics i de jardins botànics.

Personal qualificat en la instal•lació de jardins i zones verdes.

Personal qualificats en manteniment i millora de jardins i zones verdes.

Personal qualificats per compte propi en empreses de jardineria.

Personal viverista.

Personal treballador en vivers, en general.

Personal qualificat en propagació de plantes en vivers.

Personal qualificat en cultiu de plantes en vivers.

Personal especialista en recol•lecció de llavors i fruits en altura.

Personal qualificat en producció de llavors.

Personal empeltador.

Personal qualificat en vivers.

Florista per compte propi o aliè.

Oficial de floristeria.

Personal venedor de floristeria.

MÒDULS :

Fonaments agronòmics

Ttaller i equips de tracció

Infraestructures i instal•lacions agrícoles

Principis de sanitat vegetal

Control fitosanitari

Implantació de jardins i zones verdes

Manteniment i millora de jardins i zones verdes

Producció de plantes i pans d’herba en viver

Composicions florals i amb plantes

Establiments de floristeria

Tècniques de venda en jardineria i floristeria

Formació i orientació laboral

Empresa i iniciativa emprenedora

Anglès tècnic

Síntesi

Formació en centres de treball